Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Prószków

Brak opisu obrazka

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Prószków (PGN) wyznacza cele strategiczne i szczegółowe, a także zadania z zakresu rozwoju gminy do roku 2020, uwzględniające działania przyczyniające się do ograniczania emisji zanieczyszczeń powstających na terenie gminy. Plan wskazuje szereg działań z zakresu efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zastosowania technologii ograniczających emisję.

Celem strategicznym PGN jest obniżenie emisji na terenie gminy. Cel będzie osiągnięty, gdy zmniejszone zostaną o 20% emisje CO2. Jako cele szczegółowe przyjęto:

 

Obecnie na terenie Gminy Prószków energia potrzebna na cele grzewcze i przygotowanie ciepłej wody użytkowej pochodzi głównie ze spalania węgla co generuje emisję do środowiska około 25 000 ton CO2 rocznie.

Brak opisu obrazka

 

 

Kolejnym głównym emiterem zanieczyszczeń na terenie gminy jest transport, który emituje około 12 000 ton CO2 rocznie.

 

Brak opisu obrazka

 

Plan opracowywany jest przez wybrane w drodze przetargu nieorganicznego Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia – jednostkę naukową specjalizującą się w tematyce energetyki zrównoważonej środowiskowo.

Na przygotowanie Planu Gmina Prószków otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach IX osi Priorytetowej PO IiŚ - działanie 9.3.

 

Projekt „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków”  został zrealizowany dzięki dofinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Prószków

 

Zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:

PDFuchwala-nr-xv-113-2016.pdf
PDFuchwala-nr-xviii-135-2016.pdf
PDFuchwala-nr-xxii-167-2016.pdf
 

Czym są mikroinstalacje OZE?

 

 

 

Wersja XML