Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2015

Nr uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia

w sprawie

ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Uchwała Nr IV/25/2015  z dnia 20 lutego 2015 r.

 zmiany Uchwały nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr IV/26/2015  z dnia 20 lutego 2015 r. określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prószków oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Uchwała Nr IV/29/2015  z dnia 20 lutego 2015 r. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Uchwała Nr IV/30/2015  z dnia 20 lutego 2015 r. dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Prószków do stanu faktycznego oraz zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Nr IV/32/2015 z dnia 20 lutego 2015 r. przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Prószków w 2015 roku
 

Plik:PDFUchwała nr IV-32-2015.pdf
 

Uchwała Nr V/36/2015  z dnia 25 marca 2015 r. zmiany Uchwały nr XLII/375/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
UCHWAŁA nr IX/51/2015  z dnia 16 lipca 2015 r. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2015.1764
Ogłoszony: 24.07.2015

Plik: PDFUchwała nr IX-51-2015.pdf

 
Uchwała Nr IX/52/2015 z dnia 16 lipca 2015 r. zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2015.1765
Ogłoszony: 24.07.2015

Plik: PDFUchwała nr IX-52-2015.pdf
 

Uchwała Nr IX/53/2015 z dnia 16 lipca 2015 r. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2015.1766
Ogłoszony: 24.07.2015

Plik: PDFUchwała nr IX-53-2015.pdf
 

Uchwała Nr IX/54/2015 z dnia 16 lipca 2015 r. określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2015.1767
Ogłoszony: 24.07.2015

Plik: PDFUchwała nr IX-54-2015.pdf
 

Uchwała Nr IX/55/2015 z dnia 16 lipca 2015 r. nadania statutu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Prószkowie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2015.1768
Ogłoszony: 24.07.2015

Plik:PDFUchwała nr IX-55-2015.pdf
 

Uchwała Nr IX/56/2015 z dnia 16 lipca 2015 r. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2015.1769
Ogłoszony: 24.07.2015

Plik:PDFUchwała nr IX-56-2015.pdf
 

Uchwała Nr IX/61/2015 z dnia 16 lipca 2015 r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2015.1785
Ogłoszony: 29.07.2015

Plik: PDFUchwała nr IX-61-2015pdf.pdf
 

   
Uchwała Nr X/66/2015 z dnia 17 września 2015 r. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2015.2040
Ogłoszony: 25.09.2015

Plik: PDFUchwała nr X-66-2015.pdf
 

Uchwała Nr X/67/2015  z dnia 17 września 2015 r. nadania nazwy ulicy

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2015.2041
Ogłoszony: 25.09.2015

Plik: PDFUchwała nr X-67-2015.pdf
 

Uchwała Nr X/69/2015 z dnia 17 września 2015 r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2015.2149
Ogłoszony: 06.10.2015

Plik: PDFUchwała nr X-69-2015.pdf
 

Uchwała Nr X/70/2015 z dnia 17 września 2015 r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie, gmina Prószków

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2015.2150
Ogłoszony: 06.10.2015

Plik: PDFUchwała nr X-70-2015.pdf
 

 
Uchwała Nr X/75/2015 z dnia 17 września 2015 r.   zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2015.2066
Ogłoszony: 30.09.2015

Plik: PDFUchwała nr X-75-2015.pdf
 

Uchwała Nr XI/78/2015 z dnia 29 października 2015 r.  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2015.2477
Ogłoszony: 10.11.2015

Plik: PDFUchwała nr XI-78-2015.pdf
 

Uchwała Nr XI/79/2015 z dnia 29 października 2015 r. wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2015.2478
Ogłoszony: 10.11.2015

Plik: PDFUchwała nr XI-79-2015.pdf
 

 

Uchwała Nr XI/80/2015 z dnia 29 października 2015 r. określenia wzorów formularzy w podatku leśnym

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2015.2479
Ogłoszony: 10.11.2015

Plik: PDFUchwała nr XI-80-2015.pdf
 

Uchwała Nr XI/81/2015 z dnia 29 października 2015 r. określenia wzorów formularzy w podatku rolnym

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2015.2480
Ogłoszony: 10.11.2015

Plik: PDFUchwała nr XI-81-2015.pdf
 

 

Uchwała Nr XI/82/2015 z dnia 29 października 2015 r. opłaty targowej

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2015.2481
Ogłoszony: 10.11.2015

Plik:PDFUchwała nr XI-82-2015.pdf
 

 

Uchwała Nr XI/83/2015 z dnia 29 października 2015 r. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2015.2482
Ogłoszony: 10.11.2015

Plik: PDFUchwała nr XI-83-2015.pdf
 

Uchwała Nr XI/84/2015 z dnia 29 października 2015 r. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2015.2483
Ogłoszony: 10.11.2015

Plik: PDFUchwała nr XI-84-2015.pdf
 

 

 
Uchwała Nr XII/92/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. zmiany Uchwały Nr XI/78/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2015.2912
Ogłoszony: 09.12.2015

Plik: PDFUchwała nr XII-92-2015.pdf
 

 

Uchwała Nr XII/93/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2015.2913
Ogłoszony: 09.12.2015

PDFUchwała nr XII-93-2015.pdf
Plik:

Uchwała Nr XII/94/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2015.2914
Ogłoszony: 09.12.2015

Plik: PDFUchwała nr XII-94-2015.pdf
 

 

Uchwała Nr XII/95/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. powierzenia Burmistrzowi Prószkowa uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Prószków

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2015.2915
Ogłoszony: 09.12.2015

Pliik: PDFUchwała nr XII-95-2015.pdf
 

Uchwała Nr XII/99/2015  z dnia 26 listopada 2015 r. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2015.2916
Ogłoszony: 09.12.2015

Plik: PDFUchwała nr XII-99-2015.pdf
 

Uchwała Nr XIII/102/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. zmiany uchwały Nr XXIX/229/2005 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia z dnia 15 lutego 2005 r. zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLI/347/2014 z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – Lubrza

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2015.3207
Ogłoszony: 28.12.2015

Plik:PDFUchwała nr XIII-102-2015.pdf
 

Uchwała Nr XIII/103/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prószków w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenie liczby punktów i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2015.3208
Ogłoszony: 28.12.2015

Plik: PDFUchwała nr XIII-103-2015.pdf
 

 

Wersja XML