Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. świadczeń rodzinnych

                              OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie ul. Opolska 17

 

Stanowisko urzędnicze - inspektor ds. świadczeń rodzinnych

Liczba kandydatów do wyłonienia:  1 osoba

 1. Wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki /prawo, administracja, ekonomia, socjologia/,
 4. doświadczenie zawodowe,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 7. znajomość ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o systemie ubezpieczeń społecznych, kodeks postępowania administracyjnego,
 8. nieposzlakowana opinia.
 1.  Wymagania dodatkowe:

 

 1. Odpowiedzialność, terminowość, systematyczność,
 2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 1. Do zakresu  zadań wykonywanych na stanowisku inspektora ds. świadczeń rodzinnych należy w szczególności:

 

 1. wydawanie i przyjmowanie wniosków oraz dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. prowadzenie postępowania w zakresie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
 3. sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych  oraz funduszu alimentacyjnego,
 4. sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń,
 5. podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych
 6.  ustalanie należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń,
 7. rozliczanie należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników,
 8. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego,
 9. prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń,
 10. obsługa systemu informatycznego świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
 11. terminowe sporządzanie sprawozdań rzeczowo- finansowych.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

 

 1. miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie mieszczący się w budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie ul. Opolska 17,
 2. praca zlokalizowana w pomieszczeniach na parterze,
 3. budynek nie posiada windy,
 4. praca przy monitorze ekranowym co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
 5. czas pracy: 40 godz. tygodniowo.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W  miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. list motywacyjny,
 2. CV  z informacja o wykształceniu oraz opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie,
 4. oświadczenie ze kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz cieszeniu się nieposzlakowaną opinią,
 6. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, DOCKWESTIONARIUSZ.doc
 7. oświadczenie ze kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia naboru,
 8. opinia z poprzedniego miejsca pracy ,
 9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność/ w przypadku jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a  ust.2 ustawy o  pracownikach samorządowych.

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 

Wymienione wyżej dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem: nabór na wolne stanowisko urzędnicze- inspektor ds. świadczeń rodzinnych można składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie ul. Opolska 17 w godzinach urzędowania Ośrodka lub przesłać na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie

ul. Opolska 17

46-060  Prószków

w  terminie do dnia 15-12-2014r.

Dokumenty złożone po terminie zostaną odesłane nadawcy.

Wyłonieni kandydaci którzy spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu     

774643053

 

                                                                             Kierownik

                                                        Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                           w Prószkowie

                                                                                               Małgorzata Chrynus

Wersja XML