Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje dotyczące wyprawki szkolnej na rok 2014/2015

 

 

Wyprawka szkolna na rok szkolny 2014/2015

Informacja dla rodziców (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych.

Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów edukacyjnych  (Dz.U z 2014 r. poz. 1024) informuję, iż termin składania wniosków  o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników został ustalony do dnia 10 września 2014 r.

 1. Zgodnie z ww. rozporządzenia, pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługiwać  będzie uczniom  rozpoczynający edukację szkolną w roku szkolnym 2014/2015 w klasach  II, III lub VI szkoły podstawowej , klasy III szkoły ponadgimnazjalnej : zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego  lub technikum.
 2. Pomoc w formie dofinansowania podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego jest również udzielana uczniom:
 1. słabowidzącym,
 2. niesłyszącym,
 3. słabosłyszącym
 4. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 5. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchowa, w tym z afazją
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt. 1-7 , posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, gimnazjów, szkól ponadgimnazjalnych:: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących techników.

 

 1. Wartość pomocy, o, której mowa w § 2 ww. rozporządzenia nie może przekroczyć kwoty:

Typ szkoły

Uczniowie uprawnieni z klas

Rodzaj niepełnosprawności

Kwota dofinansowania

Szkoła podstawowa

II, III

nie dotyczy

225 zł

VI

nie dotyczy

325 zł

II, III

 

Uczeń nie korzystający z podręczników do kształcenia specjalnego:

a) słabowidzący,

b) niesłyszący,

c) słabosłyszący,

d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f

225 zł

Uczeń korzystający z podręczników do kształcenia specjalnego:

a) niesłyszący,

b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi- w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b

770 zł

lub

192,50* zł

 

 

IV- VI

Uczeń nie korzystający z podręczników do kształcenia specjalnego:

a) słabowidzący,

b) niesłyszący,

c) słabosłyszący,

d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f  

325 zł

Uczeń korzystający z podręczników do kształcenia specjalnego:

a) niesłyszący,

b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b

770 zł

lub

308,00* zł

 

 

II - VI

Uczeń nie korzystający z podręczników do kształcenia specjalnego:

1.z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

2.z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym

225 zł

Uczeń korzystający z podręczników do kształcenia specjalnego:

1.z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

2.z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym

770 zł

lub

192,50* zł

 

 

 

 

gimnazjum

III

 Nie dotyczy

390 zł – uczeń ZSZ

445 zł – ucz. technikum

 

 

 

 

I-III

Uczeń nie korzystający z podręczników do kształcenia specjalnego:

a) słabowidzący,

b) niesłyszący,

c) słabosłyszący,

d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f

350 zł

Uczeń nie korzystający z podręczników do kształcenia specjalnego:

1.z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

2. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym

225 zł

Uczeń korzystający z podręczników do kształcenia specjalnego:

1.niesłyszący,

2.z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

3.z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b

607zł                                              

 

Uczeń korzystający z podręczników do kształcenia specjalnego:

1.z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

2.z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym

770 zł                      lub                             

     192,50* zł                                 

*w przypadku gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych

 

 1. Pomocy udziela się uczniom, o których mowa w pkt. 1 pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2013 r. po. 1456 z późn. zm.)   tj. dla osoby w rodzinie – kwota 539 zł netto.

Pomoc może być udzielona także uczniom z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w  których występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo- wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Pomoc w tym przypadku przyznawana jest na podstawie decyzji dyrektora szkoły

UWAGA!!!
Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie nie może przekroczyć 5 % ogólnej liczby uczniów z klas II,III i VI szkoły podstawowej oraz  klasy III szkoły  ponadgimnazjalnej w gminie.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących  rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia ( prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących  rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015, w terminie ustalonym przez burmistrza właściwego dla siedziby szkoły  - dla szkół mieszczących się na terenie Gminy Prószków termin został ustalony  na dzień  10 września 2014 r.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie/a o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczeń o dochodach - oświadczenie o wysokości dochodów.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeńrodzinnychw formie zasiłkurodzinnego lub dodatku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów– zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnychw formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

 

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego , o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r o systemie oświaty.

 

W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniaklas II, III i VI szkoły podstawowej, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej, pochodzącegoz rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów  należy dołączyć uzasadnienie.

Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) albo pełnoletnim uczniom koszty zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego,lub podręczników do kształceni w zawodacha w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jednąz niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanymi znacznym – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych,  po przedłożeniu dowodu zakupu , do wysokości wartości pomocy o której mowa w punkcie 3.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształceniaogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lubmateriałów edukacyjnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica ( prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednich podręczników lub materiałów edukacyjnych.

W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych do oświadczenia należy dołączyćinformacjęo rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramachRządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnychdla grupy uczniów koszty zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jestzwracany są rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) do wysokości wartości pomocy o której mowa w punkcie 3po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego : imię i nazwisko ucznia, nazwę iadres szkoły, klasę do której uczeń będzie uczęszczał ,wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

Wnioski   dostępne są do pobrania w szkołach podstawowych , gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej , do których uczniowie będą uczęszczali w roku  szkolnym 2014/2015.     

Zarządzenie Burmistrza Prószkowa: DOCXzarządzenie Burmistrza w spr. terminu skł. wniosków.docx        

Wersja XML