Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej.

PDFUchwała nr XLI-323-2014.pdf

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy.

PDFUchwała nr XLI-324-2014.pdf

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy.

PDFUchwała nr XLI-325-2014.pdf

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XL/311/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

PDFUchwała nr XLI-326-2014.pdf

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XL/312/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

PDFUchwała nr XLI-327-2014.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości w drodze darowizny.

PDFUchwała nr XLI-328-2014.pdf

Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków.

PDFUchwała nr XLI-329-2014.pdf

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDFUchwała nr XLI-330-2014.pdf

Uchwała w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę  Prószków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

PDFUchwała nr XLI-331-2014.pdf

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

PDFUchwała nr XLI-332-2014.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XLI-333-2014.pdf

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Biura Obsługi Oświaty Samorządowej.

PDFUchwała nr XLI-334-2014.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

PDFUchwała nr XLI-335-2014.pdf

Uchwała w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.

PDFUchwała nr XLI-336-2014.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadania z zakresu zapewnienia przewozu uczniów niepełnosprawnych z Gminy Prószków do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup..

PDFUchwała nr XLI-337-2014.pdf

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/300/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków.

PDFUchwała nr XLI-338-2014.pdf

 

 

Wersja XML