Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 2 czerwca 2014 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok.

PDFUchwała nr XL-309-2014.pdf

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok.

PDFUchwała nr XL-310-2014.pdf

Uchwała w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

PDFUchwała nr XL-311-2014.pdf

Uchwała w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

PDFUchwała nr XL-312-2014.pdf

Uchwała w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków.

PDFUchwała nr XL-313-2014.pdf

Uchwała w sprawie okreslenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

PDFUchwała nr XL-314-2014.pdf

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Biura Obsługi Oświaty Samorządowej.

PDFUchwała nr XL-315-2014.pdf

Uchwała w sprawie przystapienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.

PDFUchwała nr XL-316-2014.pdf

Uchwała w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.

PDFUchwała nr XL-317-2014.pdf

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/300/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków. 

PDFUchwała nr XL-318-2014.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez gminę oraz zasad jego ustalania.

PDFUchwała nr XL-319-2014.pdf

Uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską.

PDFUchwała nr XL-320-2014.pdf

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

PDFUchwała nr XL-321-2014.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XL-322-2014.pdf

 

Wersja XML