Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej  w Prószkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent   w   Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej  w Prószkowie ul. Opolska 10,   46-060 Prószków:

 

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie: co najmniej średnie ekonomiczne,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. co najmniej 5 letni staż pracy.

 

II.  Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko

         

 1. znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej,
 2. znajomość podstawowych  ustaw o samorządzie  gminnym , o pracownikach samorządowych, o systemie oświaty, Karty  Nauczyciela  oraz o systemie  informacji oświatowej,
 3.  znajomość zagadnień związanych z obsługa kancelaryjną i archiwum zakładowym,
 4.  biegła znajomość obsługi komputera w tym pakietu biurowego Open Oficce,
 5. umiejętność  samodzielnej pracy i pracy w zespole.

 

III. Zakres  zadań  wykonywanych  na stanowisku samodzielnego  referenta

 1. kompletowanie niezbędnych dokumentów do sporządzania  list płac , naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne,
 2. sprawdzanie faktur pod względem formalnym i rachunkowym,
 3. rozliczanie zaliczek pieniężnych ,
 4. przygotowanie  dowodów księgowych  do księgowania i ich dekretacja,
 5. sporządzanie przelewów środków budżetowych
 6. uzgadnianie sald rachunków bankowych oraz należności i zobowiązań  wynikających przeprowadzonych operacji finansowych,
 7. kontrola spełnienia obowiązku nauki  przez młodzież zamieszkała na terenie gminy,
 8. prowadzenie bazy danych oświatowych (SIO) , weryfikacja  sprawozdań  sporządzonych i dostarczonych przez dyrektorów szkół,
 9. prowadzenie zakładowego archiwum
 10. obsługa programów komputerowych;  finansowo – księgowych, płacowych .

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku 

 1. miejsce  Pracy: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie ul. Opolska 10 ,
 2. pomieszczenia zlokalizowane na parterze w budynku nie posiadającym windy i sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,
 3. pracownik użytkuję w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy,
 4. czas pracy – peny wymiar 40 godzin  tygodniowo.

 

V.  Informacja o wskaźniku  zatrudnienia  osób niepełnosprawnych

     W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej  w Prószkowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  jest niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 3.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie,
 4. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz z korzystania z pełni praw publicznych,
 7. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie - DOCKWESTIONARIUSZ.doc
 8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich   danych  osobowych zgodnie  z ustawą     z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r.  Nr 101,poz. 926 ze zm.)  na potrzeby naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –  samodzielny referent”  można składać osobiście w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie  ul. Opolska 10 w godzinach urzędowania Biura, lub przesłać na adres: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej  w  Prószkowie ul. Opolska 10, 46-060 Prószków  w terminie do dnia  17.06.2014 r.           do godziny 15.00  /decyduje data wpływu/.

 

Dokumenty złożone po terminie  zostaną odesłane nadawcy bez rozpatrzenia..

 

Wyłonieni kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl / Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej  oraz na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Oświaty Samorządowej  w Prószkowie.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77/4649261 lub 4149267.

 

 

Dyrektor
    Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
   w Prószkowie
   - / -
  Barbara Dziubałtowska

 

Informacja o wynikach naboru:

DOCinformacja o wynikach naboru.doc

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML