Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr aktów prawa miejscowego 2014

Nr uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia

w sprawie

ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

uchwała Nr XXXVI/278/2014  z dnia 24 stycznia 2014 r.

zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania niektórych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2014.265

Ogłoszony: 2014-02-03

Plik: PDFUchwała nr XXXVI-278-2014.pdf

 

 

 

uchwała Nr XXXVI/279/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r.

uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2014.266

Ogłoszony: 2014-02-03

Plik: PDFUchwała nr XXXVI-279-2014.pdf

 

 

 

uchwała Nr XXXVI/282/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r.

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2014.267

Ogłoszony: 2014-02-03

Plik: PDFUchwała nr XXXVI-282-2014.pdf

 

 

 

Uchwała Nr XXXVII/285/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 marca 2014 r. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2014.775

Ogłoszony: 2014-03-17

Plik: PDFUchwała nr XXXVII-285-2014.pdf

 

 

Uchwała Nr XXXVII/286/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 marca 2014 r. ustalenia opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2014.776

Ogłoszony: 2014-03-17

Plik: PDFUchwała nr XXXVII-286-2014.pdf

 

 

Uchwała Nr XXXVII/288/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 marca 2014 r. ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez gminę oraz zasad jego ustalania

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2014.777

Ogłoszony: 2014-03-17

Plik: PDFUchwała nr XXXVII-288-2014.pdf

 

 

Uchwała Nr XXXVIII/297/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2014 r. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2014.1079

Ogłoszony: 2014-04-11

Plik:PDFUchwała nr XXXVIII-297-2014.pdf

 

 

Uchwała Nr XXXIX/308/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmiany Uchwały NR XXII/172/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2014.1125

Ogłoszony: 2014-04-18

Plik: PDFUchwała nr XXXIX-308-2014.pdf

 

 

Uchwała Nr XL/313/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 2 czerwca 2014 r. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2014.1496

Ogłoszony: 2014-06-11

Plik: PDFUchwała nr XL-313-2014.pdf

 

 

Uchwała Nr XL/314/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 2 czerwca 2014 r. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2014.1497

Ogłoszony: 2014-06-11

Plik: PDFUchwała nr XL-314-2014.pdf

 

 

Uchwała Nr XL/319/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 2 czerwca 2014 r. ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę oraz zasad jego ustalania

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2014.1498

Ogłoszony: 2014-06-11

Plik: PDFUchwała nr XL-319-2014.pdf

 

 

Uchwała Nr XLI/324/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r. nadania nazwy ulicy nadania nazwy ulicy
 
Uchwała Nr XLI/325/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r. nadania nazwy ulicy
 
Uchwała Nr XLI/329/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków
 
 
 
Uchwała Nr XLI/330/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
 
 
Uchwała Nr XLI/331/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r. określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Prószków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
 
Plik:[file,id_cms='4704',type='attachment
Uchwała Nr XLIII/342/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 9 września 2014 r. określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Prószków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
 
Uchwała Nr XLIV/346/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 2014 r. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
Uchwała Nr XLIV/347/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 2014 r. zmiany uchwały Nr XXIX/229/2005 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – Lubrza
 
 
Uchwała Nr XLIV/348/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 2014 r. określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, a także wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
 
Uchwała Nr XLIV/353/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 2014 r. zmiany uchwały nr XLI/330/2014.  Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Uchwała Nr XLIV/358/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 2014 r. zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
 
Uchwała Nr XLIV/359/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 2014 r. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i nauczyciela wspomagającego
 
Uchwała Nr XLV/360/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
 
Uchwała Nr XLV/361/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 r. wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych
 
Uchwała Nr XLV/362/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 r. określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
 
Uchwała Nr XLV/363/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym
 
Uchwała Nr XLV/370/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 r. uchylenia uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Prószkowie
 
Uchwała Nr XLV/373/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 r. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Prószków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2014.2668
Ogłoszony: 2014-11-25
 
Uchwała Nr XLV/374/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 r. zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków
 
Uchwała Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. nadania nazwy ulicy
 
Wersja XML