Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 stycznia 2014 r.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania niektórych nauczycieli od obowiazku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajec dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

PDFUchwała nr XXXVI-278-2014.pdf

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie okreslenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiacych własność gminy oraz ich wydzierzawiania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niz 3 lata lub na czas nieoznaczony.

PDFUchwała nr XXXVI-279-2014.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.

PDFUchwała nr XXXVI-280-2014.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej.

PDFUchwała nr XXXVI-281-2014.pdf

Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

PDFUchwała nr XXXVI-282-2014.pdf

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

PDFUchwała nr XXXVI-283-2014.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XXXVI-284-2014.pdf

 

 

Wersja XML