Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r.

Uchwałą w sprawie upoważnienia do prowadzenia postepowań i wydawania decyzji dot. dodatku mieszkaniowego.

PDFUchwała nr XXXIV-255-2013.pdf

Uchwała w sprawie okreslenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

PDFUchwała nr XXXIV-256-2013.pdf

Uchwała w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiła 65L, 30-390 Kraków.

PDFUchwała nr XXXIV-257-2013.pdf

PDFZałącznik do uchwały nr XXXIV-257-2013.pdf

Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków z organziacjami pozarządowymi oraz podmiotami okreslonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzącymi działalnosć na terenie Gminy Prószków na rok 2014.

PDFUchwała nr XXXIV-258-2013.pdf

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Prószków.

PDFuchwała nr XXXIV-259-2013.pdf

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność gospdoarczą na terenie gminy Prószków.

PDFUCHWAŁA NR XXXIV-260-2013.pdf

PDFZałącznik do uchwały nr XXXIV-260-2013.pdf

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości zabudowań oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

PDFUCHWAŁA NR XXXIV-261-2013.pdf

PDFZałącznik do uchwały nr XXXIV-261-2013.pdf

Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania niektórych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajeć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

PDFUchwała nr XXXIV-262-2013.pdf

Uchwała w sprawie wysokosci i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w gminie Prószków.

PDFUchwała nr XXXIV-263-2013.pdf

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługe lat, motywacyjnego, funkcyjnegio, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokosć i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

PDFUchwała nr XXXIV-264-2013.pdf

Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.

PDFUchwała nr XXXIV-265-2013.pdf

Uchwała w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXXIV-266-2013.pdf

Uchwała w sprawie przyjecia programu wspierania seniorów w Gminie Prószków.

PDFUchwała nr XXXIV-267-2013.pdf

Uchwała w sprawie "Strategii rozwiązywania problemów społecznych" w Gminie Prószków.

PDFUchwała nr XXXIV-268-2013.pdf

PDFZałacznik do uchwały nr XXXIV-268-2013.pdf

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

PDFUchwała nr XXXIV-269-2013.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XXXIV-270-2013.pdf

PDFZałącznik do uchwały nr XXXIV-270-2013.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

PDFUchwała nr XXXIV-271-2013.pdf

 

Wersja XML