Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr aktów prawa miejscowego 2013

Nr uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia

w sprawie

ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

XXIV/191/2013

31 stycznia 2013 r.

zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków

 
 

 

Nr XXV/204/2013

z dnia 21 lutego 2013 r.

wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Prószków

Nr XXVI/211/2013

z dnia 21 marca 2013 r.

zmiany Uchwały Nr XXII/172/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nr XXVI/212/2013

z dnia 21 marca 2013 r.

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Prószków” w 2013 roku

Nr XXVI/218/2013

z dnia 21 marca 2013 r.

zmiany podstawy prawnej Uchwały Nr XXV/204/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Prószków

Nr XXIX/232/2013

z dnia 28 maja 2013 r.

sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej na obszarze gminy Prószków

Nr XXXI/238/2013

z dnia 26 września 2013 r.

ustanowienia pomnika przyrody  
 

Uchwała Nr XXXIII/248/2013

z dnia 29 października 2013 r.

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
 
DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2013.2436
Ogłoszony: 2013-11-08

Uchwała Nr XXXIII/251/2013

z dnia 29 października 2013 r.

zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz zwalniania niektórych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
 
DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2013.2437
Ogłoszony: 2013-11-08

Uchwała Nr XXXIV/255/2013

z dnia 28 listopada 2013 r.

 

upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji dotyczących dodatku energetycznego.
DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2013.2777
Ogłoszony: 2013-12-11

Uchwała Nr XXXIV/256/2013 

z dnia 28 listopada 2013 r.

określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2013.2778
Ogłoszony: 2013-12-11

Uchwała Nr XXXIV/262/2013 

z dnia 28 listopada 2013 r.

zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania niektórych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2013.2779
Ogłoszony: 2013-12-11

Uchwała Nr XXXIV/263/2013 

z dnia 28 listopada 2013 r.

wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Prószków
DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2013.2780
Ogłoszony: 2013-12-11

Uchwała Nr XXXIV/264/2013 

z dnia 28 listopada 2013 r.

zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2013.2781
Ogłoszony: 2013-12-11
 

Uchwała Nr XXXIV/266/2013 

z dnia 28 listopada 2013 r.

wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prószków
DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2013.2782
Ogłoszony: 2013-12-11

Uchwała Nr XXXIV/271/2013 

z dnia 28 listopada 2013 r.

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2013.2784
Ogłoszony: 2013-12-11
[file,id_cms='4189',type='attachment'
 

 

Wersja XML