Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sprzeciwu do propozycji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczącej wykluczenia budowy obwodnic Nysy, Niemodlina i Kędzierzyna Koźla z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015”.

PDFUchwała nr XXVI-207-2013.pdf

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Prószkowie na rok 2013.

PDFUchwała nr XXVI-208-2013.pdf

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków.

PDFUchwała nr XXVI-209-2013.pdf

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

PDFUchwała nr XXVI-210-2013.pdf

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/172/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospdarowanie odpadami komunalnymi.

PDFUchwała nr XXVI-211-2013.pdf

Uchwała  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Prószków” w 2013 roku.

PDFUchwała nr XXVI-212-2013.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

PDFUchwała nr XXVI-213-2013.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomosci gruntowej.

PDFUchwała nr XXVI-214-2013.pdf

Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2014.

PDFUchwała nr XXVI-215-2013.pdf

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

PDFUchwała nr XXVI-216-2013.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XXVI-217-2013.pdf

Uchwała w sprawie zmiany podstawy prawnej Uchwały nr XXV/204/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 lutego 2013 r.  w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Prószków.  

PDFUchwała nr XXVI-218-2013.pdf

 

Wersja XML