Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr aktów prawa miejscowego 2009

Nr uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia

w sprawie

ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

uchwała nr XXVIII/235/2009 z dnia 12 lutego 2009r.

sprawie nadania nazwy ulicy

 

 

uchwała nr XXIX/248/2009 z dnia 19 marca 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

uchwała nr XXIX/247/09  z dnia 19 marca 2009r.

nadania nazwy ulicy

uchwała nr XXIX/243/2009 z dnia 19 marca 2009r.

ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przy-znawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prószków

uchwała nr XXXI/262/2009 z dnia 21 maja 2009r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/319/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzania poboru, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

uchwała nr XXXI/263/2009 z dnia 21 maja 2009r.

upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

uchwała nr XXXI/264/2009 z dnia 21 maja 2009r.

sprawie nadania nazwy ulicy

uchwała nr XXXI/261/2009 z dnia 21 maja 2009r.

ustalenia krytriów i trybu przyznawania nauczycielom nagród za osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej

uchwała nr XXXII/276/2009 z dnia 18 czerwca 2009r.

sprawie nadania nazwy ulicy

uchwała nr XXXIV/295/2009 z dnia 16 września 2009r. określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Prószków
uchwała nr XXXIV/279/2009 z dnia 16 września 2009r. zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prószków
uchwała nr XXXV/307/2009 z dnia 22 października 2009r. zmiany uchwały
uchwała nr XXXVI/318/2009 z dnia 26 listopada 2009r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
uchwała nr XXXVI/319/2009 z dnia 26 listopada 2009r. ustalenia lokalizacji targowiska i jego regulaminu
uchwała nr XXXVI/322/2009 z dnia 26 listopada 2009r. wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych
uchwała nr XXXVII/325/2009 z dnia 17 grudnia 2009r. nadania nazwy ulicy
uchwała nr XXXVII/335/2009 z dnia 17 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
uchwała nr XXXVII/326/2009 z dnia 17 grudnia 2009r. zmiany uchwały nr XVIII/139/2008 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 

Wersja XML