Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr aktów prawa miejscowego 2010

Nr uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia

w sprawie

ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

uchwała nr XXXIX/344/2010 z dnia 26 marca 2010r.

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 

uchwała nr XXXIX/345/2010 z dnia 26 marca 2010r.

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

uchwała nr XL/357/2010  z dnia 22 kwietnia 2010r.

zmiany statutu Gminy Prószków

uchwała nr XLI/360/2010 z dnia 27 maja 2010r.

zmiany uchwały Nr XXIX/229/2005 Rady Miejskiej w Prószkowie dotyczącej ustanowienia pomnika przyrody drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 Opole-Lubrza

uchwała nr XLII/370/2010 z dnia 23 czerwca 2010r.

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2010-2014

uchwała nr XLII/375/2010 z dnia 23 czerwca 2010r.

poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

uchwała nr Nr XLII/376/2010  z dnia 23 czerwca 2010r.

uchylenia uchwały Rady miejskiej w Prószkowie w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju

uchwała nr XLIII/382/2010 z dnia 29 lipca 2010r.

określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Prószków i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego upoważnionych.

uchwała nr XLIV/391/2010 z dnia 30 września 2010r.

utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 9 na terenie Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, przy ul. Zamkowej 8.

uchwała nr XLV/400/2010 z dnia 28 października 2010r. wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych
uchwała nr XLV/396/2010 z dnia 28 października 2010r. określenia wzorów formularzy w podatku rolnym
uchwała nr XLV/397/2010 z dnia 28 października 2010r. określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
uchwała nr XLV/395/2010 z dnia 28 października 2010r. określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Prószków w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
uchwała nr XLV/398/2010 z dnia 28 października 2010r. określenia wzorów formularzy w podatku leśnym
uchwała nr XLV/399/2010 z dnia 28 października 2010r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
uchwała nr XLV/401/2010 z dnia 28 października 2010r. nadania nazwy ulicy
uchwała nr XLV/403/2010 z dnia 28 października 2010r. uchylenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2010 – 2014.
uchwała nr IV/22/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. zmiany uchwały nr XLV/399/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
uchwała nr IV/18/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości

 

Wersja XML