Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

U w a g a

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

 

Z dniem  1 września 2012 roku uległy zmianie, na mocy ustawy z dnia  19 sierpnia 2011 r.  o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U nr 205, poz. 1206)  warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, przysługującego pracodawcom, którzy zawarli  z pracownikami-uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Od dnia  1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

 1. w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika - ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczęli naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.

Zmiany w wysokości dofinansowania obrazuje poniższa tabela

Okres/tryb nauki
 

Wysokość dofinansowania

od 01.01.2012 
do 31.08.2012

od 01.09.2012 
do 31.12.2012

Nauka zawodu o okresie kształcenia trwającym 
24 miesiące

4587 zł x wskaźnik waloryzacji

 4587 zł x wskaźnik waloryzacji (wypłacane na 
mocy przepisów przejściowych 
do 31.12.2014 r.)  

 Nauka zawodu o okresie kształcenia trwającym 
36 miesięcy

7645 zł x wskaźnik waloryzacji

 8081 zł

 Przyuczenie do
wykonywania określonej pracy

 240 zł x wskaźnik waloryzacji 
(za każdy pełny miesiąc kształcenia)

 254 zł
(za każdy pełny miesiąc kształcenia)

 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli   z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym  egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem  zgodnie z wymogiem art. 76a kodeksu postępowania administracyjnego, kopie:

 1. dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,
 2. dokumentu potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,
 3. umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 4. świadectwa pracy młodocianego pracownika jeżeli zostało wystawione,
 5. dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,
 6. dokumentu potwierdzającego krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy),
 7. umowy o pracę i świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki),
 8.  w przypadku gdy wnioskodawca jest spółką- dokumenty potwierdzające upoważnienie do występowania w imieniu   spółki osoby podpisującej wniosek- odpis KRS, umowę spółki.

 

Przypominam , że §3a   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 r., Nr 60, poz. 278 ze zm.)  z o b o w i ą z u j e pracodawców do zawiadomienia Burmistrza   o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem.


Uwaga:

Zgodnie z art. 76a §2 Kodeksu postępowania administracyjnego wszystkie kopie dokumentów winne być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”  przez:

*notariusza, albo

*występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego: adwokatem, radcą prawnym, 
  rzecznikiem patentowym lub doradca podatkowym,

*organ, który wydał dokument urzędowy

 

DKUMENTY   POTWIERDZONE  ZA   ZGODNOŚĆ   Z ORYGINAŁEM  PRZEZ WNIOSKODAWCĘ   NIE  BĘDĄ  AKCEPTOWANE.
 

Ponadto w związku z tym iż  w  art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi  w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5)  do wniosku należy dołączyć  zgodnie z art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm ) :

 1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 2. informaccje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymane   w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

 

Informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis należy przedłożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 roku nr 53, poz. 311).

Do czasu dostarczenia przez wnioskodawcę wymienionych dokumentów,   pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika  nie może być udzielona  (art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

 

Załączniki do pobrania:

* wzór zawiadomienia  o zawarciu umowy,

DOCZawiadomienie o zawarciu umowy.doc

* wzór wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

DOCXWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.docx

* formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z   
   załącznikiem do formularza.

DOCFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z załącznikiem do formularza.doc

* informacja o  pomocy de minimis

DOCInformacja opomocy de minimis.doc

 

Wersja XML