Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie gminy Prószków na rok 2022.

PDFZarządzenie w sprawie konsultacji Programu Współpracy 2022.pdf
DOCFormularz konsultacji.doc
 

 

Zarządzenie Nr RO.0050.617.2021.KRO

Burmistrza Prószkowa

z dnia 5 października 2021 r.

 

w sprawie konsultacji Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), w zw. z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwałą nr XLV/395/2010 z dnia 28 października 2010 r. Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego Gminy Prószków w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Przeprowadza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Prószków.
 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 3. Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii na temat projektu uchwały wymienionej w § 1 ust. 2 zarządzenia.

§ 2

 1. termin rozpoczęcia konsultacji wyznacza się na dzień 5 października 2021 r.;
 2. termin zakończenia konsultacji wyznacza się na dzień 19 października 2021 r.

§ 3

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

§ 4

Uwagi należy składać pisemnie na formularzu konsultacji w terminie wskazanym w § 2, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków lub wysłać na adres poczty elektronicznej zatrudnienie@proszkow.pl .

§ 5

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Prószków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

§ 6

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wynik nie jest wiążący. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

§ 7

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

  BURMISTRZ

           /-/

Krzysztof Cebula

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr RO.0050.617.2021.KRO

Burmistrza Prószkowa

z dnia 5 października 2021 r.

w sprawie konsultacji Programu Współpracy Gminy Prószków
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2022.

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia .................... 2021 r.

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2021 r., poz. 1372) w związku z art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:   

§ 1

Uchwala się Program Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały
Nr ....................
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia................2021 r.

 

Program Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie Gminy Prószków na rok 2022.

 

 1. Postanowienia ogólne

 

Ilekroć w Programie jest mowa o:

 1. ustawie – dotyczy to ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.);
 2. organizacjach pozarządowych – dotyczy to podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2  ustawy;
 3. innych podmiotach – dotyczy to podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
 4. gminie – dotyczy to Gminy Prószków;
 5. Programie – rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie Gminy Prószków na rok 2022.

 

 1. Cel główny Programu

 

Celem głównym Programu jest budowanie aktywnego partnerstwa pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w kierunku budowania społeczeństwa obywatelskiego i jak najlepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy.

 

 1. Cele szczegółowe Programu

 

Do celów szczegółowych Programu zaliczyć należy:

 1. umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;
 2. tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców gminy, w szczególności wspieranie idei wolontariatu;
 3. poprawa warunków życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;
 4. określenie priorytetowych zadań publicznych realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami;
 5. umacnianie poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie oraz wspólnotę lokalną;
 6. podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych;
 7. wzmocnienie pozycji organizacji i innych podmiotów oraz zapewnienie im równych szans w realizacji zadań publicznych;
 8. poprawa istniejącej współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym a administracją publiczną;
 9. dbałość o równouprawnienie i eliminowanie dyskryminacji w realizacji zadań publicznych
  na rzecz mieszkańców.

 

 1. Zasady współpracy

 

Współpraca Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami odbywa się z poszanowaniem następujących zasad:

 1. pomocniczości – gmina udziela pomocy organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w niezbędnym zakresie w celu realizacji zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności w formie oraz na zasadach określonych w ustawie;
 2. partnerstwa – dobrowolna współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w identyfikowaniu problemów mieszkańców oraz wypracowywaniu sposobów ich rozwiązania i osiągnięciu wytyczonych celów;
 3. suwerenności stron – gmina oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty szanują swoją autonomię umożliwiając niezależne wykonywanie swoich zadań oraz nieingerowanie w sprawy wewnętrzne podmiotów;
 4. efektywności – dokonywanie wyboru sposobu wykorzystania środków publicznych, który zapewni celowość i oszczędność poprzez wspólne dążenie do jak najlepszych efektów przy realizowaniu zadań publicznych;
 5. uczciwej konkurencji – równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie realizowanych zadań poprzez stosowanie jednakowych i transparentnych zasad;
 6. jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty są jawne.

 

 1. Zakres przedmiotowy współpracy

 

Zakres przedmiotowy współpracy obejmuje realizację zadań publicznych zgodnych z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 1. Formy współpracy

 

1. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami może mieć charakter finansowy i pozafinansowy.

1) Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych poprzez:

 1. powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
 2. wspieranie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2) Współpraca pozafinansowa polega na:

 1. wzajemnym informowaniu o planowanych kierunkach działalności;
 2. konsultowaniu z organizacjami i innymi podmiotami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
 3. udzielaniu organizacjom wsparcia merytorycznego;
 4. realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych;
 5. popularyzowaniu działalności organizacji pozarządowych;
 6. obejmowaniu patronatem przez Burmistrza Prószkowa przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty;
 7. przekazywaniu organizacjom materiałów promocyjnych;
 8. pomocy organizacjom pozarządowym w przedmiocie informowania o możliwościach uzyskania dofinansowania ze źródeł krajowych i zagranicznych;
 9. promowanie pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych;
 10. pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych w ramach umów o współpracę zawartych przez Gminę Prószków.

2. Dotacja o której mowa w ust. 1 pkt 1) może zostać przeznaczona na sfinansowanie wysokości wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w realizację projektu, w przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie i przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez inne podmioty.

 1. Priorytetowe zadania publiczne

Zadaniami priorytetowymi Programu Współpracy na rok 2022 są w szczególności:

 1. w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zadania polegające na: wspieraniu zrównoważonego rozwoju wsi położonych na terytorium Gminy Prószków, a w szczególności na aktywizacji ludności wiejskiej, integracji ładu środowiskowego, gospodarczego i społecznego;
 2. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zadania polegające na propagowaniu i upowszechnianiu kultury fizycznej na terenie gminy z uwzględnieniem problematyki środowiska wiejskiego, sportu, rekreacji, turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku, w tym organizowanie imprez i zawodów sportowych promujących rekreację, turystykę i zdrowy tryb życia;
 3. w zakresie pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, zadania polegające na: pomocy w sprawach medycznych, higienicznych, odżywiania
  i rehabilitacji, pomoc ludziom obłożnie chorym, niepełnosprawnym, uzależnionym, rodzinom wielodzietnym i w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom w podeszłym wieku, świadczenia pielęgnacyjno - higieniczne, diagnostyczne oraz socjalno - bytowe, wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego;
 4. w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej polegające na: prowadzeniu działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, informowanie ludzi o istniejących zagrożeniach, branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej;
 5. w zakresie podtrzymania tradycji narodowej i działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, zadania dotyczące popularyzacji, rozwoju oświaty, kultury i sztuki mniejszości niemieckiej, zmierzającej do zaspokojenia
  w tym zakresie potrzeb ludności mniejszości niemieckiej, umacnianie braterskiej więzi ludności niemieckiej z polską, udzielania pomocy osobom powracającym na stałe z Niemiec, organizowanie pomocy materialnej dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności dla rodzin wielodzietnych, osób w podeszłym wieku, osób samotnych, osób poszkodowanych przez los w tym odszkodowań w okresie wojny oraz na skutek przebywania w niewoli i obozach pracy;
 6. w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, zadania polegające na dbaniu w myśl porozumienia o kontakty partnerskie pomiędzy Gminą Prószków, a innymi miastami
  i gminami partnerskimi, wspieranie aktywności różnorodnych instytucji, komisji, związków, jak również rozwój osobistych kontaktów mieszkańców Gminy Prószków mających na celu umocnienie więzi partnerskiej pomiędzy zaprzyjaźnionymi narodami, organizowaniu wymiany doświadczeń w dziedzinach gospodarczo - przemysłowych, kulturalnych i sportu;
 7. w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, zadania polegające na współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy w zakresie ochrony i obejmowania formami ochrony zabytków
  i innych obiektów o walorach historycznych i kulturowych;
 8. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zadania polegające na opracowywaniu i wydawaniu publikacji poświęconych przedmiotowemu zakresowi, organizowaniu imprez kulturalnych, konkursów oraz wspieraniu lokalnych grup folklorystycznych kultywujących lokalne obrzędy i zwyczaje.
 9. w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, zadania polegające na aktywizacji osób w wieku emerytalnym, tworzenie miejsc spotkań seniorów, klubów seniora, grup wsparcia aktywizacji ruchowej.

 

 1. Okres realizacji Programu

 

Program współpracy będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. 

 

 1. Sposób realizacji Programu

 

1. Zlecenie organizacjom i innym podmiotom realizacji zadań publicznych odbywa się na podstawie otwartych konkursów ofert, ogłoszonych przez Burmistrza Prószkowa na zasadach określonych w ustawie oraz na podstawie innych  trybów w niej określonych.

2. Realizacja Programu prowadzona jest we współpracy następujących podmiotów:

1) Burmistrza Prószkowa – w zakresie organizacji otwartych konkursów ofert i udzielania dotacji na realizację zadań publicznych;

2) Wydziałów i referatów Urzędu Miejskiego w Prószkowie w zakresie przygotowywania otwartych konkursów ofert oraz współpracy pozafinansowej;

3) Organizacji pozarządowych i innych podmiotów, realizujących swoje cele statutowe na terenie Gminy Prószków.

 

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu.

 

Przeznacza się środki finansowe na realizację Programu w wysokości nie mniejszej niż 100 000 złotych rocznie. 

 

 1. Sposób oceny realizacji Programu.

 

1. Burmistrz Prószkowa sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty. W szczególności dotyczy to przekazanych na realizację zadania publicznego środków finansowych.

2. W terminie do 31 maja roku następującego po terminie obowiązywania Programu Burmistrz Prószkowa przedkłada Radzie Miejskiej w Prószkowie sprawozdanie z realizacji Programu.

3. W zakresie oceny realizacji Programu w 2022 roku stosowane będą w szczególności następujące wskaźniki:

 1. wysokość środków budżetowych przekazanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom na realizację zadań publicznych;
 2. liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
 3. liczba zawartych umów na realizację zadania  publicznego;
 4. liczba umów zerwanych lub unieważnionych;
 5. liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne w oparciu o dotację.

 

 1. Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji.

 

1. Program powstał przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.

2. Program poddano konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w oparciu o uchwałę nr XLV/395/2010 z dnia 28 października 2010 r. Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Prószków w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

3. Konsultacje odbyły się w formie zamieszczenia projektu „Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie Gminy Prószków na rok 2021” na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prószkowie na okres nie krótszy niż 7 dni, umożliwiając wypowiedzenie się w sprawie zamieszczonego projektu na piśmie lub drogą elektroniczną. 

 

13. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert

 

1. Komisja konkursowa powoływana jest zarządzeniem Burmistrza Prószkowa celem opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach.

2. Członkami komisji nie mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów, biorących udział w otwartym konkursie. 

3. W pracach komisji mogą także uczestniczyć, z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.

4. Komisja konkursowa wykonuje czynności zawarte w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Ze swoich prac Komisja sporządza protokół oceny ofert, który podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w jej pracach.

6. Protokół z oceny ofert zawiera ocenę formalną oraz merytoryczną przedłożonych ofert wraz z propozycją wysokości dotacji.

7. Ostatecznego wyboru ofert wraz z podjęciem decyzji o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz Prószkowa. 

8. Jeżeli Burmistrz podejmie decyzję o przyznaniu oferentowi kwoty dotacji niższej niż wnioskowana, wystąpi do organizacji o dostosowanie kosztorysu i harmonogramu zadania do planowanej dotacji.

 

 

Wersja XML