Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - podinspektor w Wydziale Finansów

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA NA UMOWĘ O ZASTĘPSTWO
W URZĘDZIE MIEJSKIM W PRÓSZKOWIE

Burmistrz Prószkowa informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w Wydziale Finansów Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków.

 

 1. Stanowisko pracy: podinspektor w Wydziale Finansów
 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat

   

 1. Niezbędne wymagania od kandydatów:
 1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 )[1];
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 1. wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: finanse i rachunkowość, ekonomia, prawo, administracja);
 2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. nieposzlakowana opinia;
 4. znajomość zagadnień z zakresu związanego z problematyką na stanowisku, a w szczególności ustaw:
  o finansach publicznych, o rachunkowości, o pracownikach samorządowych oraz o samorządzie gminnym;
 5. bardzo dobra umiejętność obsługi programów w pakiecie MS Office oraz urządzeń biurowych.
 1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
 1. samodzielność, dobra organizacja pracy, rzetelność, odpowiedzialność;
 2. systematyczność i terminowość;
 3. zdolność analitycznego myślenia;
 4. umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole i pod presją czasu.
 1. Zadania wykonywane na stanowisku:
 1. przyjmowanie i potwierdzanie odbioru dokumentów księgowych wpływających do Wydziału Finansów;
 2. dokonywanie wstępnej kontroli legalności dokumentów księgowych pod względem formalnym
  i rachunkowym;
 3. wykonywanie czynności kontrolnych dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym;
 4. terminowe regulowanie należności na podstawie otrzymanych faktur i rachunków oraz innych dokumentów,
  a w szczególności sporządzanie przelewów i przedkładanie ich do akceptacji;
 5. prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 6. dokonywanie księgowań w zakresie planów finansowych na kontach pozabilansowych jednostki samorządu terytorialnego.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz posiadanych umiejętności, opatrzony podpisaną zgodną na przetwarzanie danych osobowych z wskazaniem celu – aplikowania na stanowisko podinspektora;
 3. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie;
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność /dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych/;
 9. podpisana klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy czytelnie podpisać i złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, I piętro, pok. nr 18, w skrzynce podawczej Urzędu, przesłać na powyższy adres lub przesłać za pomocą platformy ePUAP.

Oferty należy złożyć w do dnia 30.09.2021 r. do godz. 12.00 (decyduje faktyczna data wpływu).

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie dalszego etapu rekrutacji

 

[1] Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego (obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel innego państwa, któremu
na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega
na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej

 

DOCkwestionariusz osobowy.doc
DOCXklauzula informacyjna RODO.docx
 

Wersja XML