Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 20 lipca 2021 r. decyzji nr RI.6730.1.28.2021.GP o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem wraz z niezbędną infrastrukturą, na działkach ewidencyjnych nr 264/1, 265/1 k.m.1 w miejscowości Górki.

Obwieszczenie

Burmistrza Prószkowa

 

Zgodnie z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) w zw. z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 20 lipca 2021 r. decyzji nr RI.6730.1.28.2021.GP o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem wraz z niezbędną infrastrukturą, na działkach ewidencyjnych nr 264/1, 265/1 k.m.1 w miejscowości Górki.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią rzeczonej decyzji, jak i całością zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17 – w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto treść niniejszej decyzji udostępnia się na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

 

            W dniu 21.07.2021 r. nastąpiło upublicznienie niniejszego ogłoszenia poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Planowanie przestrzenne.

 

PDFtresc decyzji RI.6730.1.28.2021.GP.pdf

PDFObwieszczenie (28).pdf

             

                                           

 

Wersja XML