Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na zadanie pn.:Przebudowa ul. Opolskiej w Zimnicach Wielkich

Burmistrz Prószkowa przekazuje informację o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na:

PRZEBUDOWĘ UL. OPOLSKIEJ W ZIMNICACH WIELKICH. ZADANIE NR 1: PRZEBUDOWA UL. OPOLSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIMNICE WIELKIE - CZĘŚĆ BOCZNA OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 415. ZADANIE NR 2: PRZEBUDOWA UL. OPOLSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIMNICE WIELKIE - CZĘŚĆ BOCZNA OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 415 W ZAKRESIE LIKWIDACJI ROWU MELIORACYJNEGO I BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

 

Numer postępowania:  RO.271.7.2021.ORM

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb postępowania: tryb podstawowy

Data otwarcia ofert: 02.08.2021 12:00

Data składania ofert/wniosków: 02.08.2021 11:00

 

 

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 17a7a519-79da-4faf-b76a-5e141adcf98c

Link do MiniPortalu UZP na którym udostępniona jest funkcjonalność szyfrowania oraz składania ofert:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/17a7a519-79da-4faf-b76a-5e141adcf98c

 

Kwota na sfinansowanie zamówienia zostanie tu udostępniona po upływie terminu składania ofert.

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 1 570 000,00 zł.

Dokumentacja przetargowa:

PDFInformacja z dnia 30.08.2021 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert - 02.08.2021 r..pdf

PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na zadanie.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSWZ - Przebudowa ul. Opolskiej w Zimnicach Wlk..pdf
DOCZał. nr 1 do SWZ -FO_OPOLSKA.doc
DOCZał. nr 2 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy_OPOLSKA.doc
DOCZał. nr 3 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy_OPOLSKA.doc
DOCZał. nr 4 do SWZ - oświadczenie Grupa kapitałowa_OPOLSKA.doc
DOCZał. nr 5 do SWZ - zobowiązanie podmiotu_OPOLSKA.doc
DOCZał. nr 6 do SWZ - wykaz robót_OPOLSKA.doc
DOCZał. nr 7 do SWZ - wykaz osób_OPOLSKA.doc
DOCZał. nr 8 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy_OPOLSKA.doc
DOCZał. nr 9 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia_OPOLSKA.doc
PDFZał. nr 10 do SWZ -PPU_OPOLSKA.pdf
XLSXzal-nr-4-i-4a do umowy.xlsx
DOCXZałącznik nr 5 do Umowy(1) OPOLSKA.docx
DOCXZałącznik nr 6 do umowy_oświadczenie podwykonawcy płatność częściowa OPOLSKA.docx
DOCXZałącznik nr 7 do umowy_oświadczenie podwykonawcy płatność końcowa OPOLSKA.docx
 

Dokumentacja techniczna:

- część drogowa:

PDFZimnice Wielkie ZUD (2).pdf
PDFZminice Wielkie IV kw 2020 - ETAP I PRD.pdf
PDFZimnice Wielkie ZUD (1).pdf
PDFwyłączenie park i ride.pdf
PDFUrz. Marsz uzg. geometrii (2).pdf
PDFUrz. Marsz uzg. geometrii (1).pdf
PDFST ZIMNICE WIELKIE - E1.pdf
PDFRys. W-05 Schemat odprowadzenia wód.pdf
PDFSpis rysunków Zimnice Wielkie.pdf
PDFRys. PZT-1.2.pdf
PDFRys. W-03 Przekrój. Rurociąg łaczący osadniki pod projektowaną drogą.pdf
PDFRys. PZT-1.1.pdf
PDFRys. H-1.2 Przekrój A-A likwidowanego zbiornika.pdf
PDFRys. H-1.1 Zakres rozbiórki likwidowanego zbiornika.pdf
PDFRys. 4.9 Przekrój konstrukcyjny uzg. z ZDW.pdf
PDFRys. 4.10 Przekrój konstrukcyjny uzg. z ZDW.pdf
PDFRys. 4.8 Przekrój konstrukcyjny uzg. z ZDW.pdf
PDFRys. 4.6 Przekrój konstrukcyjny uzg. z ZDW.pdf
PDFRys. 4.7 Przekrój konstrukcyjny uzg. z ZDW.pdf
PDFRys. 4.5 Przekrój konstrukcyjny.pdf
PDFRys. 4.3 Przekrój konstrukcyjny.pdf
PDFRys. 4.4 Przekrój konstrukcyjny.pdf
PDFRys. 4.2 Przekrój konstrukcyjny.pdf
PDFRys. 2 Przekrój podłużny.pdf
PDFRys. 4.1 Przekrój konstrukcyjny.pdf
PDF3.17 ZDW Uzgodnienie Zimnice Wielkie 07.08.2019.pdf
PDFBIOZ ZIMNICE WIELKIE drogi z odwodnieniem i likwidacją zbiornika.pdf
PDFPB Zimnice Wielkie 2019.08.08.pdf
PDF3.17 ZDW Uzgodnienie Zimnice Wielkie (5).pdf
PDF3.17 ZDW Uzgodnienie Zimnice Wielkie (4).pdf
PDF3.17 ZDW Uzgodnienie Zimnice Wielkie (2).pdf
PDF3.17 ZDW Uzgodnienie Zimnice Wielkie (3).pdf
PDF3.17 ZDW Uzgodnienie Zimnice Wielkie (1).pdf
PDF3.16 Uzgodnienie ze Spółką Wodną.pdf
PDF3.12 Pozwolenie wodnoprawne 2009.09.28.pdf
PDF3.4 uzg. z ZDW w Opolu 2019.07.08.02.pdf
PDF3.4 uzg. z ZDW w Opolu 2019.07.08.01.pdf
 

- likwidacja rowu melioracyjnego:

PDFZimnice Wielkie ZUD (2).pdf
PDFZminice Wielkie IV kw 2020 - ETAP II PRD.pdf
PDFZimnice Wielkie ZUD (1).pdf
PDFZDW uzgodnienie operatu w-p Zimnice Wielkie.pdf
PDFUzgodnienie ze Spółką Wodną.pdf
PDFST ZIMNICE WIELKIE - E2.pdf
PDFRys. W-06 Drenaż wzdłuż rowu R-B9.pdf
PDFRys. PZT 1.2.pdf
PDFRys. KD-3 Schemat zestawienia studni.pdf
PDFPozwolenie w-p Zimnice Wielkie.pdf
PDFRys. KD-2 Profil podłużny.pdf
PDFPB KD Zimnice Wielkie część opisowa.pdf
PDFPB KD Zimnice Wielkie informacja bioz.pdf
 

- dokumenty wspólne:

PDFwyłączenie park i ride.pdf
PDFOpinia geotechniczna.pdf
 

 

 

 

 

Wersja XML