Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych w roku 2020 petycjach

Prószków, 10.06.2021 r.

Zbiorcza informacja o petycjach za 2020 rok

Realizując zapis wynikający z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2018r., poz. 870) poniżej informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku:

Liczba petycji rozpatrzonych w 2020 r. Organ rozpatrujący Przedmiot petycji Sposób rozpatrzenia petycji
3 Burmistrz Prószkowa Obowiązek umieszczenia informacji o przystankach, peronach, stanowiskach, dworcach, stacjach zwanymi dalej węzłami komunikacyjnymi, przesiadkowymi Petycję uznano częściowo za zasadną. Odpowiedź została udzielona pisemnie 27.01.2020 r.
Burmistrz Prószkowa Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z udostępnieniem przez Urząd płynów do dezynfekcji oraz zaplanowanie postępowania w trybie uproszczonym do 30 tys. euro lub w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie zamówienie płynów do dezynfekcji rąk - spełniających  aktualne normy W zawiadomieniu o sposobie rozpatrzenia petycji wskazano, że tutejszy urząd dokonuje zakupów i używa środków dezynfekcyjnych dopuszczonych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Ponadto zakupy płynów do dezynfekcji rąk dokonywane są z zachowaniem dbałości o racjonalne, celowe i oszczędne wydatkowanie środków publicznych, w oparciu o zasady uczciwej konkurencji. Odpowiedź została udzielona pisemnie 02.09.2020r. 
Burmistrz Prószkowa, Rada Miejska    w Prószkowie  Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotnikach przy ul. Sportowej

Petycję uznano częściowo za zasadną. Odpowiedź została udzielona pisemnie 04.12.2020 r.

Informacje dotyczące przebiegu rozpatrywania petycji i sposobu ich załatwienia zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prószków pod adresem: https://bip.proszkow.pl/3382/870/petycje-2020.html

 

                                                                                                                                   Sekretarz Gminy Prószków

                                                                                                                                             /-/  Irena Szott

 

Wersja XML