Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony – zarządzenie 476

Zarządzenie Nr RO.0050.476.2021.KRO

Burmistrza Prószkowa

z dnia 4 lutego 2021 roku

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych

do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 713 ze zmianami) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznaczam do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości wykazane w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat i na stronach internetowych urzędu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PDFZarządzenie Nr 0050.476.2021.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 04.02.2021 r. wykaz użyczenie boisko.pdf
 

 

Wersja XML