Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prószków na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Prószków
 na  rok szkolny 2021/2022

Szanowni Rodzice!                                         

Nabór do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę  Prószków będzie prowadzony poprzez składanie wniosków w  formie papierowej w wybranym przedszkolu.
         Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola w Gminie Prószków lub zmienić przedszkole swojemu dziecku.

P o d s t a w a   p r a w n a

Zasady przyjęć do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prószków  zostały przygotowane w oparciu  o zapisy określone w:

 1. ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910),
 2. uchwale Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 r.w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych,prowadzonych przez Gminę Prószków oraz liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów.(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 3765)
 3. zarządzeniu Nr RO.0050.465.2021 Burmistrza Prószkowa z dnia 15.01.2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2021 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prószków .

I n f o r m a c j e   o g ó l n e

Z a s a d y   p r z y j ę ć 

 1. Do publicznych przedszkoli przyjmuje się na wolne miejsca- dzieci zamieszkałe na terenie gminy Prószków.
 2. Do publicznych przedszkoli przyjmowane są:
 1. Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy Prószków mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego Gmina Prószków będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych placówek przedszkolnych.

Wnioski dostępne są do pobrania  w  placówkach przedszkolnych.

Na wyniki rekrutacji nie ma wpływu kolejność zgłoszeń.

P o s t ę p o w a n i e   r e k r u t a c y j n e

 1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danego przedszkola.
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych.
 3. We wniosku należy wskazać przedszkola uszeregowane według preferencji:  od najbardziej preferowanego (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanego (trzecie miejsce).
 4. Wypełniony wniosek (w ilości kompletów odpowiadających liczbie wybranych placówek przedszkolnych) należy wydrukować, podpisać i złożyć w każdej wskazanej we wniosku placówce ( przedszkolu).
 5. Do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, niezbędne do potwierdzenia każdego kryterium, wskazanego przez rodzica w tym wniosku. Brak dokumentów potwierdzających dane kryterium - eliminuje przyznanie punktów za to kryterium przez komisję rekrutacyjną, ale nie wyklucza rozpatrzenia wniosku przez komisję rekrutacyjną.
 6. W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola jest większa niż liczba wolnych miejsc, postępowanie rekrutacyjne jest realizowane w dwóch etapach, z uwzględnieniem kryteriów ustawowych i samorządowych.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria (tzw. ustawowe)

          wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo oświatowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;

(należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo oświatowe));

 1. niepełnosprawność kandydata;
 2. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 3. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 5. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

( należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę , wdowca, osobę pozostając w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sadu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4  pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo oświatowe).

 1. objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria te mają jednakową wartość.

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie ww. kryteriów są:

Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego lub wyciągu z dokumentu (art. 150 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata (art. 150 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia Prawo oświatowe).

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

brane będą pod uwagę tzw.  kryteria samorządowe określone w uchwale  Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018  r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do  przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prószków oraz  liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty potwierdzające spełnienie  tych kryteriów,  tj.:


Lp.


Kryterium

Wartość kryterium w punktach

Dokumenty potwierdzające spełnienie  kryterium

1.

Kandydat podlegający  obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego oraz kandydat  z odroczonym spełnieniem obowiązku szkolnego

 

10

Pisemne oświadczenie
 rodzica lub decyzja dyrektora       o odroczeniu spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego

2.

Oboje rodziców  kandydata  są zatrudnieni  co najmniej w połowie czasu pracy lub prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne  i są ubezpieczeni    w KRUS lub kształcą się w systemie dziennym.

Kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko.

 

8

Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu
lub zaświadczenie z uczelni zawierające informacje  o stacjonarnym systemie  studiów lub wydruk ze strony Centralnej Ewidencji  Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego (wydane przez wójta, burmistrza)

3.

Kandydat zamieszkały w miejscowości                    położonej  najbliżej   publicznego przedszkola


6

Pisemne oświadczenie rodzica  4.

Rodzeństwo kandydata będzie   kontynuowało edukację przedszkolną   w danym przedszkolu, a w przypadku zespołu szkolno - przedszkolnego  również szkole - w roku szkolnym na który prowadzona jest rekrutacja2Pisemne oświadczenie rodzica

5.

Kandydat z  placówki opiekuńczo wychowawczej oraz  kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

1

Kopia orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub  zaświadczenie ośrodka pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta

 

 

    T e r m i n y   p o s t ę p o w a n i a   r e k r u t a c y j n e g o .

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli,  dla których Gmina Prószków  jest organem prowadzącym, jest prowadzone   w terminach określonych w załączniku  do Zarządzenia Nr RO 0050.465.2021 Burmistrza Prószkowa  z dnia 15.01.2021 r. w   sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szk. 2021/2022 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prószków.

 

Lp.

Czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego


1.

Przyjmowanie deklaracji od  rodziców dziecka już uczęszczającego do przedszkola  - o woli kontynuowania przez dziecko edukacji  przedszkolnej   w roku szkolnym 2021/2022.


od 1.02.2021 r.                        do 12.02.2021r.

 

nie dotyczy

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz                       z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 22.02.2021r.                    do   5.03.2021r

od 31.05.2021r.
do 7.06.2021r.

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków   o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie  przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7, ustawy   z dnia14 grudnia 2016 r.   Prawo oświatowe (t.j.  Dz. U. z 2020 r. poz.910).

 

 


do 10.03.2021r

 

 


do 11.06.2021r.


4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22.03.2021r.
do godz. 15.00

17.06.2021r.
do godz. 15.00


5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka w przedszkolu do którego zostało zakwalifikowane w postaci pisemnego oświadczenia.

od 24.03.2021r.                             do 29.03.2021r.                    do godz. 15.00

od 21.06.2021r.                            do 23.06.2021r.
do godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych   i kandydatów nieprzyjętych do danego przedszkola

31. 03.2021r.
godz. 15.00

29.06.2021r.
godz. 15.00

 

Wskazanie miejsca

Jeżeli liczba dzieci, którym Gmina Prószków ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania  z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze Gminy Prószków, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola  przewyższy liczbę miejsc w danym przedszkolu dyrektor przedszkola informuje o nieprzyjęciu dziecka Burmistrza Prószkowa.

W tym przypadku Burmistrz Prószkowa jest obowiązany pisemnie, nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego, wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, które może przyjąć dziecko.

Warunkiem przyjęcia dziecka do ww. placówki jest potwierdzenie przez rodziców przyjęcia miejsca we wskazanym przedszkolu w terminie wskazanym przez Burmistrza Prószkowa.

Rekrutacja uzupełniająca

Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wszyscy kandydaci zamieszkali na terenie Gminy Prószków, przystępujący do naboru na rok szkolny 2021/2022, zostaną przyjęci do przedszkoli, a przedszkola publiczne będą nadal dysponowały wolnymi miejscami, zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

 Szczegółowych informacji na temat postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego udzielają dyrektorzy przedszkoli.

Załączniki:

PDF1. zarządzenie terminy postepowania rekrutacyjnego - przedszkola.pdf
PDF1. Uchwała 21.12.2018. kryteria przedszkola.pdf
 

 

Dyrektor
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie
Barbara Dziubałtowska

Wersja XML