Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.1.2020.ZA/

Zarządzenie Nr RO.0050.462.2021.KRO

Burmistrza Prószkowa

z dnia 12 stycznia 2021 roku

w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.1.2020.ZA/

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 713 ze zmianami) oraz art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 2 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 1990 ze zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLIV/348/2014 z dnia 6 października 2014 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, a także wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz.U. Woj. Opolskiego z 2014 r. poz. 2278), Burmistrz Prószkowa zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargowym następującą nieruchomość gruntową niezabudowaną składającą się z działki oznaczonej numerem 227/2 z ark.m. 2 o powierzchni 0,0234 ha obręb Nowa Kuźnia, gm. Prószków, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1O/00076761/0. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Prószków, w ewidencji gruntów zapisana jest jako – drogi (dr). Fragment drogi dojazdowej, w ciągu o utraconym pierwotnym przeznaczeniu komunikacyjnym.
 2. Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Kuźnia przeznaczona jest pod tereny użytków rolnych – oznaczone symbolem RP/RZ.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej niezabudowanej wynosi 6000,00 zł (do najwyższej ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT).
 4. Wadium – 600,00 zł (słownie: sześćset złotych), tj. 10% ceny wywoławczej.
 5. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi innymi prawami rzeczowymi, nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich i nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią, a wpisane w dziale III „Prawa, roszczenia i ograniczenia” księgi wieczystej KW nr OP1O/00076761/0 – ograniczone prawa rzeczowe nie dotyczą działki nr 227/2.
 6. Przetarg na nieruchomość jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających do przedmiotowej działki - nieruchomość zbywana ma poprawić sposób zagospodarowania sąsiednich nieruchomości. Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży wybrana została forma przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.
 7. Terminem do zgłoszenia uczestnictwa przetargu jest dzień 25 lutego 2021 r. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie do dnia 2 marca 2021 r.
 8. Przetarg może się odbyć nawet gdy zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.
 9. Nieruchomość ogłoszona była w wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Prószkowa Nr RO.0050.441.2020.KRO z dnia 23.11.2020 roku podanego do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie w dniach od 26.11.2020 roku do 18.12.2020 roku, w prasie regionalnej i stronach internetowych urzędu.
 10. Przetarg odbędzie się dnia 3 marca 2021 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Prószkowie w pokoju nr 28 na II piętrze.
 11. Prawo do udziału w przetargu mają osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości 600,00 zł. Wadium należy wpłacać przelewem na konto Gminy Prószków prowadzone przez BS Gogolin Oddział Prószków nr 63 8883 1031 2004 0000 1023 0001 do dnia 25 lutego 2021 roku. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto.
 1. W przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, podmioty te biorące udział w przetargu winny przedstawić wyciąg z właściwego dla siebie rejestru lub inny dokument urzędowy z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. Przedstawiciele osób fizycznych winni być wyposażeni w pełnomocnictwa.
 2. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2278).
 3. Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

a) osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport),

b) pełnomocnicy – pisemne pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu,

c) małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka.

 1. Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który został wyłoniony jako nabywca zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Uczestnicy przetargu składają pisemne oświadczenia, iż zapoznali się z przedmiotem sprzedaży, nie wnoszą do niego żadnych zastrzeżeń i kupują nieruchomość w stanie istniejącym oraz, że zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.
 3. Dowód wpłaty wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 4. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić całą cenę, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty uważa się dzień wpływu środków na wskazane konto Gminy Prószków.
 5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, Burmistrz Prószkowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Koszty notarialne oraz sądowe przeniesienia własności nieruchomości ponosi nabywca.
 7. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionej przyczyny.
 8. Szczegółowych informacji dotyczących ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Prószkowie pok. 22 – I piętro lub tel. 77 40 13 728, 77 40 13 729.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na okres 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, na tablicy ogłoszeń Gminy Prószków, w prasie oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wersja XML