Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na wykonywanie zadania polegającego na przyjmowaniu do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków w roku 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Prószków zaprasza do składania ofert na wykonywanie zadania polegającego na przyjmowaniu do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków w roku 2021.

1. Zamawiający: Gmina Prószków, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków

2. Opis przedmiotu zamówienia: Przyjmowanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków. Gotowość do wykonywania usług całodobowo oraz w dni wolne od pracy. Schronisko musi być zarejestrowane przez powiatowego Lekarza Weterynarii w trybie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1421) oraz spełniać wszystkie wymagania weterynaryjne określone w w/w ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r., Nr 158, poz. 1657). Ponadto schronisko musi posiadać punkt informacyjny wskazujący miejsce pobytu przekazanych zwierząt. Schronisko musi posiadać umowę z lekarzem weterynarii na świadczenie kompleksowej obsługi weterynaryjnej nad zwierzętami przyjmowanymi i przebywającymi schronisku oraz umowę z podwykonawcą na odbiór zwierząt uśpionych lub padłych w schronisku.

3. Termin wykonania zadania: od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

4. Sposób, miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub listownie do Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17 ,46-060 Prószków lub pocztą elektroniczną na adres: .

Oferty przyjmowane będą do dnia: 23.12.2020 r.

5. Kryteria oceny ofert: głównym kryterium oceny będzie całkowita kwota wynagrodzenia wykonawcy brutto.

 6. Do oferty należy załączyć wypełniony formularz stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego oraz kopię zaświadczenia o wpisie do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii oraz kopię porozumienie w sprawie prowadzenia schroniska dla zwierząt.

DOCschronisko na 2021 - Załacznik do wypełnienia.doc
PDFZAPYTANIE OFERTOWE - schronisko na 2021.pdf
 

Wersja XML