Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę – zarządzenie 430

Zarządzenie Nr RO.0050.430.2020.KRO

Burmistrza Prószkowa

z dnia 2 listopada 2020 roku

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej

do oddania w dzierżawę

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 713 ze zmianami) oraz art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1990) oraz uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLIV/348/2014 z dnia 6 października 2014 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, a także wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony i uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XXVII/187/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej, zarządzam co następuje:

 

§ 1

Przeznaczam do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 5 lat nieruchomość gruntową zabudowaną wykazaną w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustalam wysokość miesięcznej stawki czynszu dzierżawy nieruchomości wymienionej w § 1 w wysokości:

 1. 1400,00 zł netto plus należny podatek VAT za okres: styczeń-grudzień 2021 r.;
 2. 1500,00 zł netto plus należny podatek VAT za okres: styczeń-grudzień 2022 r.;
 3. 1600,00 zł netto plus należny podatek VAT za okres: styczeń-grudzień 2023 r.;
 4. 1700,00 zł netto plus należny podatek VAT za okres: styczeń-grudzień 2024 r.;
 5. 1800,00 zł netto plus należny podatek VAT za okres: styczeń-grudzień 2025 r.;

§ 3

Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat i na stronach internetowych urzędu.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki.

§ 5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFZarządzenie Nr 0050.430.2020.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 02.11.2020 r. wykaz PSZOK.pdf
 

Wersja XML