Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości lokalowych (RG.6840.1.2018.ZA) - ODWOŁANE 23.11.2020

Zarządzenie Nr RO.0050.440.2020.KRO

Burmistrza Prószkowa

z dnia 23 listopada 2020 roku

w sprawie odwołania przetargów na sprzedaż nieruchomości lokalowych /sprawa RG.6840.1.2020.ZA/

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2020 poz. 713 ze zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1

Odwołuję:

 1. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 2 o powierzchni użytkowej 88,82 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni użytkowej 55,16 m2, objęty KW OP1O/00144489/7 oraz udziałem wynoszącym 2246/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 1127 o powierzchni 0,4010 ha z ark.m. 8 obręb Prószków, wyznaczony na dzień 2 grudnia 2020 roku godz. 9:00;
 2. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 4 o powierzchni użytkowej 65,03 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni użytkowej 27,08 m2, objęty KW OP1O/00148142/1 oraz udziałem wynoszącym 1437/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 1127 o powierzchni 0,4010 ha z ark.m. 8 obręb Prószków, wyznaczony na dzień 2 grudnia 2020 roku godz. 10:00;
 3. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego oznaczonego nr 5 o powierzchni użytkowej 120,69 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 66,35 m2, objęty KW OP1O/00148143/8 oraz udziałem wynoszącym 2918/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 1127 o powierzchni 0,4010 ha z ark.m. 8 obręb Prószków, wyznaczony na dzień 2 grudnia 2020 roku godz. 11:00.

Przetargi zostają odwołane ze względu na wszczęcie przez Wojewodę Opolskiego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika wraz z przebudową nawierzchni jezdni, przebudową sieci telekomunikacyjnej, odwodnienia, oświetlenia oraz przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 414 z ul. Zimnicką w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 414 od km 16+072,57 do km 17+282,61 na odcinku Złotniki – Prószków Pomologia” w ramach zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Prószków Pomologia wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki – Prószków Pomologia”. Konsekwencją ostatecznej decyzji „zrid” będzie podział nieruchomości gruntowej i zmiana numeracji działki, w której udział związany jest z ww. lokalami. Część przedmiotowego gruntu, po podziale działki nr 1127, stosownie do art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 ze zmianami), stanie się własnością Skarbu Państwa.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, na tablicy ogłoszeń miasta Prószków, na stronach internetowych urzędu oraz w Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz

                                                                                                                  / -/ Krzysztof Cebula

 Burmistrz Prószkowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych przy ul. Pomologia 9 w Prószkowie (nieruchomość gruntowa ozn. nr działki 1127 o powierzchni 0,4010 ha z ark.m. 8 obręb Prószków):

 1. lokal mieszkalny nr 2 o pow. użyt. 88,82 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. użyt. 55,16 m2, KW OP1O/00144489/7, udział wynoszący 2246/10000 części w nieruchomości wspólnej, cena wywoławcza 54 000,00 zł, wadium 5 400,00 zł;
 2. lokal mieszkalny nr 4 o pow. użyt. 65,03 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. użyt. 27,08 m2, KW OP1O/00148142/1, udział wynoszący 1437/10000 części w nieruchomości wspólnej, cena wywoławcza 39 000,00 zł, wadium 3 900,00 zł;
 3. lokal użytkowy nr 5 o pow. użyt. 120,69 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. użyt. 66,35 m2, KW OP1O/00148143/8, udział wynoszący 2918/10000 części w nieruchomości wspólnej, cena wywoławcza 72 300,00 zł, wadium 7 230,00 zł;

Terminy przetargów 2 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Prószkowie w sali nr 28 /II piętro/, poz. 1 – godz. 9.00, poz. 2 – godz. 10.00, poz. 3 – godz. 11.00.


Zarządzenie Nr RO.0050.422.2020.KRO

Burmistrza Prószkowa

z dnia 21 października 2020 roku

w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowych /sprawa RG.6840.1.2018.ZA/

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U z 2020 roku poz. 713/ oraz art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 67 ust. 2 pkt 2 oraz art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 65 ze zm./, § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku poz. 1490 ze zm./ oraz § 1 uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XIII/84/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowych, zarządzam co następuje:

 

§ 1

ogłaszam przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości lokalowych

 1. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 2 o powierzchni użytkowej 88,82 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni użytkowej 55,16 m2, objęty KW OP1O/00144489/7 oraz udziałem wynoszącym 2246/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 1127 o powierzchni 0,4010 ha z ark.m. 8 obręb Prószków.

Lokal położony na I piętrze budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Pomologia 9 w Prószkowie, składa się z 4 pokoi o powierzchniach 21,57 m2, 10,58 m2, 10,69 m2 i 14,23 m2, kuchni o powierzchni 6,46 m2, łazienki o powierzchni 3,38 m2, WC o powierzchni 1,33 m2 oraz korytarza o powierzchni 20,58 m2. Do lokalu przynależą w budynku mieszkalno-usługowym jedna piwnica o powierzchni użytkowej 29,54 m2 oraz komórka na poddaszu o powierzchni użytkowej 4,65 m2 oraz w budynku garażowym jeden garaż o powierzchni 20,97 m2. Elementy wykończeniowe lokalu: stolarka okienna drewniana skrzynkowa oryginalna, drzwi typowe płytowe, podłoga z desek struganych, w łazience i WC – ceramika starego typu, okładziny ścian – tynk cementowo-wapienny malowany, w pomieszczeniach mokrych częściowo – ceramika – wszystko w stanie złym. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna o znacznym stopniu zużycia technicznego, brak stałego ogrzewania, istniejące c.o. zdekompletowane do przeprojektowania i wymiany w całości. Ogólny stan techniczny lokalu zły.

Cena wywoławcza: 54 000,00 zł (do najwyższej ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT)

Wadium: 5 400,00 zł

 1. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 4 o powierzchni użytkowej 65,03 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni użytkowej 27,08 m2, objęty KW OP1O/00148142/1 oraz udziałem wynoszącym 1437/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 1127 o powierzchni 0,4010 ha z ark.m. 8 obręb Prószków.

Lokal położony na I piętrze budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Pomologia 9 w Prószkowie, składa się z 3 pokoi o powierzchniach 24,94 m2, 6,56 m2 i 9,08 m2, kuchni o powierzchni 9,77 m2, łazienki o powierzchni 4,20 m2, WC o powierzchni 0,65 m2 oraz korytarza o powierzchni 9,83 m2. Do lokalu przynależą w budynku mieszkalno-usługowym jedna piwnica o powierzchni użytkowej 8,21 m2 oraz komórka na poddaszu o powierzchni użytkowej 3,43 m2 oraz w budynku garażowym jeden garaż o powierzchni 15,44 m2. Elementy wykończeniowe lokalu: stolarka okienna drewniana skrzynkowa oryginalna, drzwi typowe płytowe, podłoga z desek struganych, w łazience i WC – ceramika starego typu, okładziny ścian – tynk cementowo-wapienny malowany, w pomieszczeniach mokrych częściowo – ceramika – wszystko w stanie złym. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna o znacznym stopniu zużycia technicznego, brak stałego ogrzewania, istniejące c.o. zdekompletowane do przeprojektowania i wymiany w całości. Ogólny stan techniczny lokalu zły.

Cena wywoławcza: 39 000,00 zł (do najwyższej ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT )

Wadium: 3 900,00 zł

 1. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego oznaczonego nr 5 o powierzchni użytkowej 120,69 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 66,35 m2, objęty KW OP1O/00148143/8 oraz udziałem wynoszącym 2918/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 1127 o powierzchni 0,4010 ha z ark.m. 8 obręb Prószków.

Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Pomologia 9 w Prószkowie, składa się z 1 sali o powierzchniach 86,14 m2, 3 korytarzy o powierzchniach 3,81 m2, 15,85 m2 i 5,39 m2, węzła sanitarnego 1 o powierzchni 4,70 m2 oraz węzła sanitarnego 2 o powierzchni 4,80 m2. Do lokalu przynależy w budynku mieszkalno-usługowym jedna piwnica o powierzchni użytkowej 66,35 m2. Elementy wykończeniowe lokalu: stolarka okienna drewniana skrzynkowa oryginalna, drzwi zewnętrzne drewniane pełne, wewnętrzne typowe płytowe, podłoga drewniana, terrakota, w łazience i WC – ceramika starego typu, okładziny ścian – tynk cementowo-wapienny malowany, w pomieszczeniach mokrych – ceramika – wszystko w stanie złym. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna o znacznym stopniu zużycia technicznego, brak stałego ogrzewania, istniejące c.o. zdekompletowane do przeprojektowania i wymiany w całości. Ogólny stan techniczny lokalu zły.

Cena wywoławcza: 72 300,00 zł (do najwyższej ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT )

Wadium: 7 230,00 zł

 1. Działka położona w Prószkowie, przy głównej trasie drogowej Prószków – Opole, z dala od punktów handlowo-usługowych. Działka zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym wielolokalowym, zabudowa wolnostojąca. Ponadto na działce budynek garażowy 3 segmentowy wolnostojący oraz części niezabudowanej – park zabytkowy, wpisany do rejestru zabytków. Zainwestowanie działki jest zgodne z planem miejscowym, uzbrojenie terenu: energia elektryczna, woda i kanalizacja spławna, wielkość działki ponadnormatywna, rozłóg regularny.

Budynek mieszkalno-usługowy, w którym mieszczą się lokale wymienione w ust. od 1 do 3, to dawny zajazd wzniesiony na początku XX w. w technologii tradycyjnej, wolnostojący, w całości podpiwniczony, dwukondygnacyjny z częściowo użytkowym poddaszem, mury z cegły, stropy ognioodporne nad piwnicą i drewniany nad częścią poddasza użytkowego, schody wewnętrzne drewniane, zewnętrzne i prowadzące do piwnicy – monolityczne, dach wielospadowy konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną, instalacja odwodnieniowa z blachy ocynkowanej, elewacja tynk cementowo-wapienny. Stan techniczny budynku zły – mury silnie zawilgocone z braku izolacji przeciwwilgociowych, nieszczelności pokrycia dachu oraz braku izolacji w pomieszczeniach mokrych. Dach kwalifikuje się do przekładki i uzupełnień, elementy wykończeniowe części wspólnych o znacznym stopniu zużycia technicznego. Budynek mieści 4 lokale mieszkalne oraz 1 lokal użytkowy. W części piwnicznej – pomieszczenia przynależne do lokali. Budynek wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr 2097/84, decyzją z dnia 28.09.1984 r.

Budynek garażowy wzniesiony przed 1939 roku w technologii tradycyjnej, wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy ze stryszkiem nieużytkowym, strop ognioodporny, dach jednospadowy, konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną, instalacja odwodnieniowa z blachy ocynkowanej, obustronny tynk cementowo-wapienny. Stan techniczny budynku zły – mury silnie zawilgocone z braku izolacji przeciwwilgociowych oraz nieszczelności pokrycia dachu. Dach kwalifikuje się do przekładki i uzupełnień, elementy wykończeniowe części wspólnych o znacznym stopniu zużycia technicznego.

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków przeznaczona pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – oznaczony symbolem 2MW, w granicach obszaru zdegradowanego oraz w granicach obszaru rewitalizacji.

 1. Lokale wolne są od obciążeń. Działy III i IV KW nr: OP1O/00144489/7, OP1O/00148142/1, OP1O/00148143/8, wolne są od wpisów.
 2. Nieruchomość ogłoszona była w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Prószkowa Nr RO.0050.184.2019.KRO z dnia 10 września 2019 roku podanego do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie w dniach od 20.09.2019 roku do 15.10.2019 roku oraz na stronach internetowych urzędu i w prasie lokalnej. Zarządzeniem Burmistrza Prószkowa nr RO.0050.376.2020.KRO z dnia 15.07.2020 roku zostały ogłoszone pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 powyżej, które wyznaczone były na dzień 2 września 2020 roku i zakończyły się wynikiem negatywnym.
 3. Przetargi na sprzedaż nieruchomości Gminy Prószków, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 powyżej, odbędą się dnia 2 grudnia 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Prószkowie w sali nr 28 /II piętro/,

poz. 1 – godz. 9.00

poz. 2 – godz. 10.00

poz. 3 – godz. 11.00

 1. Prawo do udziału w przetargu mają osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w wyżej wymienionej wysokości, z oznaczeniem nieruchomości. Wadium należy wpłacać przelewem na konto Gminy Prószków prowadzone przez BS Gogolin Oddział Prószków nr 63 8883 1031 2004 0000 1023 0001 do dnia 26 listopada 2020 roku. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto.
 2. W przypadku, gdy w przetargu wezmą udział przedsiębiorcy, osoby działające w ich imieniu winny przedstawić wyciąg z właściwegorejestru lub inny dokument urzędowy z którego wynika status prawny przedsiębiorcy, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji bądź stosowne pełnomocnictwo dla osób działających w imieniu przedsiębiorcy w przetargu. Pełnomocnicy osób fizycznych winni być przedstawić stosowne pełnomocnictwa.
 3. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2278/.
 4. Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:
 1. Wadium wniesione (zgodnie z ust. 8) przez uczestnika przetargu, który został wyłoniony jako nabywca zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z § 4 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 2. Uczestnicy przetargu składają pisemne oświadczenia, iż zapoznali się z przedmiotem sprzedaży, nie wnoszą do niego żadnych zastrzeżeń i nabywają nieruchomość w stanie istniejącym oraz, że zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.
 3. Dowód wpłaty wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, decydujący o dopuszczeniu do przetargu będzie jednak wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy urzędu, zgodnie z ust. 8.
 4. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić całą cenę nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty uważa się dzień wpływu środków na wskazane konto Gminy Prószków.
 5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy Burmistrz Prószkowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Koszty notarialne oraz sądowe przeniesienia własności nieruchomości ponosi nabywca.
 7. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionej przyczyny.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Prószkowie /pok. 22 – I piętro/ lub tel. 774013728, 774013729.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na okres 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, na tablicach ogłoszeniowych w Prószkowie, w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat oraz na stronach internetowych urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

/-/ Krzysztof Cebula

 

Wersja XML