Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

RI.6220.10.2020.OŚ

Prószków, 26 października 2020 r.

         

Burmistrz Prószkowa

ul. Opolska 17

46-060 Prószków

 

                                                                                             

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm – dalej kpa), w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm. – dalej ustawa OOŚ)

 

zawiadamiam,

 

że na wniosek Pana Przemysława Maliszkiewicza reprezentującego Firmę Budowlaną „Urbacka” Piotr Urbacka  z siedzibą przy ul. Jędrzejczyka 15, 46-060 Źlinice,  z dnia 14.09.2020 r. uzupełniony pismem z dnia 15 października 2020 r. (data wpływu do tut. organu 19.10.2020r.),  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
na eksploatacji kopaliny – kruszywa naturalnego ze złoża „ZIMNICE MAŁE” realizowanego na działce nr ewid.: 178 w obrębie Zimnice Małe.

W związku z powyższym informuję, że planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Ponadto w dniu 26 października 2020r.  zostały skierowane prośby o wyrażenie opinii co do konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Informuję, także o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających
z art. 10 kpa do czynnego udziału w każdym stadium postepowania, w tym o możliwości składania wyjaśnień, wniosków oraz zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Prószkowie,   ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w pokoju nr 14 w godzinach pracy Urzędu (pn.7:00-15:00, wt.7:00-15:00, śr.7:00-17:00, cz.7:00-15:00, pt.7:00-13:00).

Jednocześnie informuję, iż w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.

Stosownie do art. 49 kpa oraz art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ niniejsze zawiadomienie jak i kolejne zawiadomienia o podejmowanych w toku przedmiotowego postępowania decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej będą następować poprzez obwieszczenia/ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zimnice Małe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Ochrona Środowiska. W przypadkach tych zawiadomienie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie obwieszczenia/ogłoszenia we wskazany wyżej sposób. Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało udostępnione w dniu 26.10.2020 roku.

PDF3. zawiadomienie o wszczęciu.pdf
 

Wersja XML