Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe - Badania monitoringowe zrekultywowanego składowiska odpadów w Zimnicach Małych (RI.6324.1.2.2020.OŚ)

ZAPYTANIE OFERTOWE

BADANIA MONITORINGOWE ZREKULTYWOWANEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW W ZIMNICACH MAŁYCH

1. Inwestor: Gmina Prószków ul. Opolska 17, 46-060 Prószków woj. Opolskie tel. 77 40 13 700, fax 77 40 13 711, e-mail: ug@proszkow.pl

2. Przedmiotem zapytania jest wykonanie badań monitoringowych zrekultywowanego    składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Zimnice Małe.

Na terenie wysypiska znajdują się trzy piezometry do poboru wód podziemnych i jedna studnia odprowadzająca gaz składowiskowy.

Całkowity zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

 1. badania wód podziemnych
 2. badania emisji i składu gazu składowiskowego
 3. ocena sprawności odprowadzania gazu składowiskowego
 4. ocena przebiegu osiadania składowiska oraz stateczności zboczy składowiska
 5. analiza wyników pod kątem dopuszczalnych wartości wskaźników.
 6. opracowanie raportu rocznego
 7. pomiar opadów atmosferycznych – zakup od IMiGW

Powyższe prace podlegają jednokrotnemu wykonaniu.

Badania monitoringowe oraz analizę wyników należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Termin realizacji zadania:

- do 30 listopada 2020 r. należy wykonać zakres rzeczowy określony w punktach od a) do e).

- do 26 lutego 2020 r. należy wykonać zakres rzeczowy określony w punktach f) i g)

4. Sposób przygotowania oraz miejsce i termin złożenia oferty

a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

b) Ofertę należy złożyć do dnia 30.10.2020 r.

c) Ofertę można złożyć:

- osobiście w siedzibie zamawiającego – Gmina Prószków ul. Opolska 17, 46-060 Prószków

- przesłać listownie na adres zamawiającego

- przesłać drogą elektroniczną na adres: ochronasrodowiska@proszkow.pl

5. Opis kryteriów wyboru wykonawcy

Zamawiający dokona wyboru oferty z uwzględnieniem najniższej ceny.

6. Termin związania ofertą – 30 dni

W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, zamawiający ma prawo dokonać wyboru innego oferenta spośród złożonych ofert.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny bądź zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

PDFzapytanie ofertowe - badanie zrekultyw. składowiska.pdf
 

Wersja XML