Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyrażonych opiniach co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia (RI.6220.6.2020.OŚ)

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 – dalej kpa), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm. – dalej ustawa OOŚ), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn.: „Zmiana sposobu magazynowania płynnych produktów podstawowych przy hali przemysłowej w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego, na działce 1170/12 wg ewidencji gruntów gminy Prószków”

zawiadamiam

o wyrażonych opiniach co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4220.339.2020.ES z dnia 25.09.2020 r. (data wpływu 25.09.2020 r.) wyraził opinię, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem nr GL.ZZŚ.3.435.162.2020.DB z dnia 27.08.2020 r. (data wpływu 31.08.2020 r.) stwierdził, iż nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pismem nr NZ.4315.2.66.2020.EK z dnia 26.09.2020 r. (data wpływu 28.08.2020 r.) wyraził opinię, iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Informuję także o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o możliwości składania uwag, wniosków oraz zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Prószkowie,   ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w godzinach pracy Urzędu (pn.7:00-15:00, wt.7:00-15:00, śr.7:00-17:00, cz.7:00-15:00, pt.7:00-13:00).

Jednocześnie informuję, iż w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.

Pouczenie

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

-         nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa lub przepisach szczegółowych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 kpa (bezczynność),

-         postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie i wnosi się je do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Prószkowa.

Stosownie do art. 49 ust. 2 kpa w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ, niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostało z dniu 01.10.2020 roku wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Ochrona Środowiska.

Doręczenie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie zawiadomienia - obwieszczenia we wskazany wyżej sposób.

PDF9. zawiadomienie o opiniach RI.6220.6.2020.OŚ.pdf
 

Wersja XML