Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności

Zarządzenie nr RO.0050.402.2020.BP

Burmistrza Prószkowa

z dnia 17.09.2020 r.

w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wyznacza się Panią Sylwię Mross na Koordynatora do spraw dostępności w Gminie Prószków.

§ 2

           Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminę;
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Gminę, zgodnie
  z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom
  ze szczególnymi potrzebami;
 3. monitorowanie działalności podejmowanej przez Gminę w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Prószków.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wersja XML