Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr RO.0050.405.2020.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 22 września 2020 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony

Zarządzenie Nr RO.0050.405.2020.KRO

Burmistrza Prószkowa

z dnia 22 września 2020 roku

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych

do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Przeznaczam do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości wykazane w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat i na stronach internetowych urzędu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki.

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz

/-/ Krzysztof Cebula

 

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Prószkowa

    Nr RO.0050.405.2020.KRO z dnia 22 września 2020 roku

 

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Prószków przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony

L. p

Nr działki

Nr mapy

Obręb

Powierzchnia

Nr Księgi

Wieczystej

Położenie

nieruchomości

użytek wg ewidencji gruntów

Okres

użyczenia

 

Opis nieruchomości

przeznaczenie w planie zagosp. przest.

 

przeznaczenie i sposób zagospodarowania

 

1.

 

935/21

mapa 3

Zimnice Wielkie

0,0722 ha

OP1O/00064946/4

Zimnice Wielkie

ul. Opolska 47

Bi - inne tereny zabudowane

czas

nieoznaczony

 

pomieszczenie lokalowe o pow. użytk. 21,09 m2 znajdujące się na parterze, w budynku przy ul. Opolskiej 47, wyposażone w sieć elektryczną

 

UK - teren usług kultury

 

pomieszczenie lokalowe – siedziba Stowarzyszenia Czas na Zimnice Wielkie, z przeznaczeniem na nieodpłatną działalność statutową

 

2.

 

984/249

mapa 2

Źlinice

0,2509 ha

0,0227 ha

OP1O/00076899/6

Źlinice

ul. Krapkowicka

2B

Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (0,2050 ha)

Bi - inne tereny zabudowane (0,2736 ha)

czas

nieoznaczony

 

pomieszczenie świetlicy wiejskiej o pow. użytk. 146,70 m2 znajdujące się na piętrze, w budynku OSP przy ul. Krapkowickiej 2B. Nieruchomość wyposażona jest w sieć elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną

 

8 U - teren usług komercyjnych

 

1396/249

mapa 2

Źlinice

OP1O/00068075/5

 

świetlica wiejska – siedziba Stowarzyszenia: Towarzystwo Artystyczno-Kulturalne TAKT, z przeznaczeniem na nieodpłatną działalność statutową

 

 

Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie przy ul. Opolskiej 17 oraz na stronach internetowych Urzędu przez okres 21 dni, tj. od dnia 24 września 2020 r. do dnia 16 października 2020 r.

 

Burmistrz

/-/ Krzysztof Cebula

      DOCZarządzenie Nr 0050.405.2020.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 22.09.2020 r. wykaz użyczenie.doc
 

 

 

Wersja XML