Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie z dnia 15.09.2020 r. w sprawie decyzji nr RI.6733.1.2.2020.GP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Burmistrz Prószkowa

   46-060 Prószków

    ul. Opolska 17

Prószków, 15 września 2020 r.

RI.6733.1.2.2020.GP

 

 

                                                                                           Obwieszczenie

Burmistrza Prószkowa

 

                                                                                     

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) w zw. z art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 15 września 2020r. decyzji nr RI.6733.1.2.2020.GP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu kanalizacji deszczowej, ciągów drenarskich oraz otwartych zbiorników retencyjnych dla potrzeb odwodnienia terenu osiedla domów mieszkalnych jednorodzinnych, na działkach ewidencyjnych nr 190/1, 191/1, 224/1, 225/1, 226/1, 227/1, 228/1, 229/1, 230/1, 231/1, 232/1, 233/1, 254/1, 274/1, 275/1, 286/1, 297/1, 336/1, 338/1, 343/1, 359/1, 370/1 k.m.1 obręb Górki, gmina Prószków.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z treścią rzeczonej decyzji, jak i całością zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17 – w godzinach pracy Urzędu.

 

            W dniu 15.09.2020 r. nastąpiło upublicznienie niniejszego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Górki i Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Planowanie przestrzenne.

            Zawiadomienie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie ogłoszenia.

 

PDFObwieszczenie.pdf
 

Wersja XML