Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II Zapytanie ofertowe „Budowa doziemnej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego II-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania ... w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Kuźni, ul. Szkolna 12 (RG.7011.1.3.2020.KRG)

II ZAPYTANIE OFERTOWE

Burmistrz Prószkowa zaprasza do składania ofert cenowych na „Budowę doziemnej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego II-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania i kuchenki gazowej oraz budowę instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i wodnej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Kuźni, ul. Szkolna 12 (dz. nr 342, 343 obręb 0100 Nowa Kuźnia)”.  

1. Zamawiający 

Gmina Prószków

ul. Opolska 17

46-060 Prószków

NIP: 9910284648

2. Przedmiot zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa doziemnej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego II-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania i kuchenki gazowej oraz budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i wodnej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Kuźni, ul. Szkolna 12 (dz. nr 342, 343 obręb 0100 Nowa Kuźnia). Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone  na  podstawie  art.  4  pkt  8  ustawy  z dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1843, ze zm.).

2.2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

- do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z decyzją Starosty Opolskiego pozwolenie na budowę nr 641/2020 z 19 czerwca 2020 r. i załącznikiem do decyzji, tj. projektem budowlanym (załącznik nr 4 i 5 do niniejszego zapytania ofertowego), w tym do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwego organu nadzoru budowlanego oraz projektanta dołączając wykonane wymagane załączniki;

- do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytani ofertowego;

- do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacja Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zapytani ofertowego;

- do wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej;

- do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy z kompletem załączników do właściwego organu lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie wybudowanej instalacji gazowej, jeśli obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie zostanie stwierdzony przez właściwy organ.  

4. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Zamawiający uzna warunki za spełnione jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o ich spełnianiu.

Do formularza ofertowego należy załączyć kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wykonawca składając ofertę w niniejszym zapytaniu ofertowym akceptuje projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego.

5. Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 listopada 2020 r.

6. Kryterium oceny ofert

 1. Kryterium oceny ofert – cena 100%. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
 2. W przypadku wpływu ofert o takiej samej najniższej cenie brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny, która nie może być wyższa od pierwotnie zaoferowanej ceny.
 3. W przypadku wpływu ofert dodatkowych o takiej samej najniższej cenie brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia kolejnych ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny, która nie może być wyższa od ceny pierwszej oferty dodatkowej.
 4. W przypadku wpływu kolejnych ofert dodatkowych o takiej samej najniższej cenie brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, Zamawiający unieważni zapytanie ofertowe.

7. Inne istotne warunki zamówienia

8. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku – formularz oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę podpisuje osoba do tego upoważniona.

9. Termin złożenia oferty.

9.1. Oferta może zostać przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, dostarczona osobiście na adres: Urząd Miejski w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, (sekretariat) lub w formie elektronicznej pocztą e-mail na adres: gospodarka@proszkow.pl, lub poprzez
e-PUAP (adres skrytki ePUAP: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/8w9o9e4wok) do dnia 28 sierpnia 2020 r. do godz. 13.00. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

9.2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9.3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

9.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

W załączeniu klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z pozyskiwaniem danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

BURMISTRZ

/-/

Krzysztof Cebula

PDFRG.7011.1.3.2020.KRG - II-zapytanie-ofertowe-budowa-instalacji-gazu.pdf
PDFZałączanik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf
PDFZałącznik nr 1 - formularz ofertowy_II.pdf
PDFZałącznik nr 3 - Specyfikacja Techniczna Wykonania.pdf
PDFZałącznik nr 4 - Pozwolenie na budowę NOWA KUŹNIA ŚWIETLICA.pdf
ZIPZałącznik nr 5 - PB część rysunkowa Nowa Kuźnia ul. Szkolna 12.zip
PDFZałącznik nr 5 - PB Opis techniczny Nowa Kuźnia ul. Szkolna 12.pdf
PDFZałącznik nr 5 - PB Strona tytułowa Nowa Kuźnia ul. Szkolna 12.pdf
PDFZałącznik nr 6 - Przedmiar Nowa Kuźnia ul. Szkolna 12.pdf
PDFZałącznik nr 7 - projekt umowy_II.pdf
PDFZałącznik nr 8 - Klauzula RODO.pdf
 


31.08.2020r. - PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Wersja XML