Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta realizacji zadania publicznego pn:„Festiwal Kluski i Kluseczki – działanie wspierające dziedzictwo kulinarne naszej miejscowości”.

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY

Burmistrz Prószkowa informuje, że działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prószków /www.bip.proszkow.pl/, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  w Prószkowie /www.proszkow.pl /oraz na tablicy ogłoszeń zamieszczono ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Festiwal Kluski i Kluseczki – działanie wspierające dziedzictwo kulinarne naszej miejscowości”.

        Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi jej dotyczące (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Prószkowie). Uwagi należy wnosić pisemnie, przesyłając
je drogą elektroniczną na adres:  lub przekazując bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków.

 

PDFOferta realizacji zadania publicznego pn„Festiwal Kluski i Kluseczki – działanie wspierające dziedzictwo kulinarne naszej miejscowości”..pdf
 

 

Wersja XML