Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (RG.6840.5.2020.ZA)

Burmistrz Prószkowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (dz. 1301/245 m.1 obręb Winów, gm. Opole)  – zarządzenie 377


Zarządzenie Nr RO.0050.377.2020.KRO

Burmistrza Prószkowa

z dnia 15 lipca 2020 roku

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

/sprawa RG.6840.5.2020.ZA/

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLIV/348/2014 z dnia 6 października 2014 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, a także wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową wykazaną w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu oraz podaje się informację o zamieszczeniu wykazu przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Krzysztof Cebula

PDFZarządzenie Nr 0050.377.2020.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 15 lipca 2020 r. sprzedaż 1301_245 wykaz.pdf
 

Wersja XML