Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o zmianie terminu załatwienia sprawy - Budowa osiedla mieszkaniowego Osiedle Górki, sprawa RI.6220.5.2020.OŚ

RI.6220.5.2020.OŚ                                                                                                   Prószków, 03.07.2020 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o zmianie terminu załatwienia sprawy

Na podstawie art. 36 § 1 i 2    oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm. - zwanego dalej kpa) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm. – dalej ustawa OOŚ)

zawiadamiam,

że załatwienie sprawy dotyczącej zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa osiedla mieszkaniowego Osiedle Górki” nastąpi do dnia 03.08.2020 r.

Przedłużenie terminu załatwienia sprawy wynika z konieczności przeprowadzenia procedury administracyjnej zgodnie z kpa oraz analizą wszystkich zebranych w sprawie materiałów.

Pouczenie

Stosownie do treści art. 37 kpa, w związku z niezałatwieniem sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 §1 bądź w związku z prowadzeniem postępowania dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Prószkowa. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Stosownie do art. 49 kpa oraz art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Górki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Ochrona Środowiska. Doręczenie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie zawiadomienia - obwieszczenia we wskazany wyżej sposób. Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostało udostępnione w dniu 03.07.2020 roku.

Otrzymują:

  1. wnioskodawca
  2. strony postępowania oznaczone w aktach sprawy
  3. a/a
Wersja XML