Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (RI.6220.2.2020.OŚ)

RI.6220.2.2020.OŚ                                                                         Prószków, 9 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE

podstawie art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256, ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 9 czerwca 2020r. została wydana decyzja nr RI.6220.2.2020.OŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa osiedla domów jednorodzinnych wraz z drogami wewnętrznymi, siecią elektroenergetyczną i trafostacjami, siecią teletechniczną, siecią gazową i siecią wodno-kanalizacyjną z pompowniami bytowych ścieków sanitarnych na dz. 77/1, 80/1, 82/1, AM-1,  obręb 0054-Górki oraz drogą dojazdową na dz. 72/1 obręb 0054-Górki gm. Prószków woj. opolskie”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w godzinach pracy Urzędu (tj. pn.7:00-15:00, wt.7:00-15:00, śr.7:00-17:00, cz.7:00-15:00, pt.7:00-13:00) w pokoju nr 14.

Niniejsze obwieszczenie zostało upublicznione 9 czerwca 2020 r. Na podstawie art. 49 §2 ustawy KPA niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie i udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Górki

PDF10. obwieszczenie - decyzja 6220.2.2020.pdf
 

Wersja XML