Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji RI.6733.1.3.2020.GP

Prószków, 4 czerwca 2020 r.

RI.6733.1.3.2020.GP

                                                               Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa                                                                                  

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293) w zw. z art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 4 czerwca 2020 roku decyzji nr RI.6733.1.3.2020.GP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii kablowej elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia wraz z kontenerową stacją transformatorową 15/0,4kV do zasilania 77 domów jednorodzinnych, na działkach o numerach ewidencyjnych nr 190/1, 191/1, 192/1, 212/1, 223/1, 224/1, 254/1, 255/1, 274/1, 275/1, 276/1, 286/1, 297/1, 308/1, 336/1 k.m.1; 253 k.m.2; 74/1, 278/63, 280/63 k.m.3 obręb Górki.

Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z treścią rzeczonej decyzji, jak i całością zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17 – w godzinach pracy Urzędu.

            W dniu 04.06.2020 r. nastąpiło upublicznienie niniejszego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Górki i Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Planowanie przestrzenne.

            Zawiadomienie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie ogłoszenia

PDFobwieszczenie o wydaniu decyzji RI.6733.1.3.2020.GP.pdf
 

Wersja XML