Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postanowienie nakładające obowiązek raportu oddziaływania na środowisko OŚ.6220.7.2019

OŚ.6220.7.2019                                                                               Prószków, 4 czerwca 2020 r.                

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.  Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm. – zwaną dalej ustawą KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm. – zwaną dalej ustawą OOŚ), w postępowaniu z wniosku Państwa Krystyny i Andrzeja Liguda w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 6 nowych budynków mieszkaniowych jednorodzinnych wraz z garażami na działkach ewid. Nr. 230/58, 231/58, 448/59, 449/59 k.m. 6 w Jaśkowicach

zawiadamiam

o wydanym w dniu 3 czerwca 2020 r. postanowieniu nakładającym obowiązek raportu oddziaływania oddziaływania na środowisko dla pn. „Budowa 6 nowych budynków mieszkaniowych jednorodzinnych wraz z garażami na działkach ewid. Nr. 230/58, 231/58, 448/59, 449/59 k.m. 6 w Jaśkowicach” oraz o wydanym w dniu 3 czerwca 2020 roku przez Burmistrza Prószkowa  postanowieniu zawieszającym przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Informuję, także o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do czynnego udziału w każdym stadium postepowania, w tym o możliwości składania wyjaśnień, wniosków oraz zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim
w Prószkowie,   ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w pokoju nr 14 w godzinach pracy Urzędu (pn.7:00-15:00, wt.7:00-15:00, śr.7:00-17:00, cz.7:00-15:00, pt.7:00-13:00). W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego w kraju oraz ograniczeniem działania Urzędu Miejskiego w Prószkowie akta sprawy zostaną udostępnione w wyznaczonym do tego punkcie na parterze budynku, po uprzednim ustaleniu terminu drogą telefoniczną z pracownikiem właściwym merytorycznie.

Jednocześnie informuję, iż w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.

Stosownie do art. 49 kpa oraz art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ niniejsze obwieszczenie zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Jaśkowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Ochrona Środowiska. Doręczenie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie zawiadomienia - obwieszczenia we wskazany wyżej sposób. Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostało udostępnione w dniu 04.06.2020 roku.

PDF11. obwieszczenie o postanowieniach.pdf
 

Wersja XML