Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem na rzecz dotychczasowego najemcy (RG.6845.4.2020.ZA)

Burmistrz Prószkowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem na rzecz dotychczasowego najemcy


 

Zarządzenie Nr RO.0050.343.2020.KRO

Burmistrza Prószkowa

z dnia 1 czerwca 2020 roku

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej

przeznaczonej na rzecz dotychczasowego najemcy

/sprawa RG.6845.4.2020.ZA/

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 65 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLIV/348/2014 z dnia 6 października 2014 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, a także wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam w najem na czas oznaczony do 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy, nieruchomość wykazaną w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustalam wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu nieruchomości wymienionej w § 1 w wysokości 600,79 zł netto + obowiązujący podatek VAT.

§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu oraz podaje się informację o zamieszczeniu wykazu przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

/-/ Krzysztof Cebula

DOCZarządzenie Nr 0050.343.2020.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 1 czerwca 2020 r. wykaz Rynek 30.doc
 

Wersja XML