Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (dla terenów zabudowy usługowej) (RI.6722.1.2020.GP)

Prószków, 26.05.2020 r.

RI.6722.1.2020.GP

OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (dla terenów zabudowy usługowej).

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Prószkowie uchwały Nr XXI/154/2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (dla terenów zabudowy usługowej), zgodnie z granicami określonymi na załączniku graficznym do powyższej uchwały.

Wnioski do zmiany planu miejscowego należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w terminie do dnia 19.06.2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Załączniki graficzne, obejmujące granice sporządzania wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie: www.bip.proszkow.pl.

Jednocześnie na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny na środowisko dla w/w projektu za zgodą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu (dokumenty do wglądu w siedzibie Urzędu).

PDFobwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (dla terenów zabudowy usługowej (RI.6722.1.2020.GP).pdf
PDFuchwala-nr-xxi-154-2020.pdf
PDFwniosek-o-zmiane-mpzp.pdf
DOCXwniosek-o-zmiane-mpzp.docx
DOCXRODO - bip.docx
 

Wersja XML