Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji RI.6733.1.1.2020.GP

 Obwieszczenie

Burmistrza Prószkowa

                                                                                 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293) w zw. z art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 19 maja 2020 roku decyzji nr RI.6733.1.1.2020.GP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Migdałowej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Buhla w Opolu, na działce ewidencyjnej nr 324 k.m.4 obręb Górki, gmina Prószków.

Inwestor: Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., ul. Oleska 64, 45-222 Opole.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z treścią rzeczonej decyzji, jak i całością zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17 – w godzinach pracy Urzędu.

            W dniu 19.05.2020 r. nastąpiło upublicznienie niniejszego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Górki i Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Planowanie przestrzenne.

            Zawiadomienie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie ogłoszenia.

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf
 

Wersja XML