Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym (Rynek 30/1u, Prószków) – zarządzenie 332 - UCHYLONE

Burmistrz Prószkowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym (Rynek 30/1u, Prószków) – zarządzenie 332


Zarządzenie Nr RO.0050.342.2020.KRO

Burmistrza Prószkowa

z dnia 1 czerwca 2020 roku

uchylające zarządzenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

/sprawa RG.6840.2.2020.ZA/

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 713) oraz § 2 uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLIV/348/2014 z dnia 6 października 2014 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, a także wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zarządzam, co następuje:

§ 1. Uchylam Zarządzenie Nr RO.0050.342.2020.KRO z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego /sprawa RG.6840.2.2020.ZA/.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Krzysztof Cebula

DOCXZarządzenie Nr 0050.342.2020.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 1 czerwca 2020 r. uchylające wykaz Rynek 30.docx
 


Zarządzenie Nr RO.0050.332.2020.KRO

Burmistrza Prószkowa

z dnia 12 maja 2020 roku

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

/sprawa RG.6840.2.2020.ZA/

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.), art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XXIII/158/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej w zw. z uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLIV/348/2014 z dnia 6 października 2014 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, a także wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość lokalową wykazaną w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu oraz podaje się informację o zamieszczeniu wykazu przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Krzysztof Cebula

 

PDFZarządzenie Nr 0050.332.2020.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 12 maja 2020 r. sprzedaż wykaz Rynek 30.pdf
 

Wersja XML