Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Ligocie Prószkowskiej

Burmistrz Prószkowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 347 z ark.m. 4 o powierzchni 0,2700 ha, obręb Ligota Prószkowska, gm. Prószków, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1O/00044366/8, cena wywoławcza 10.000,00 zł (do najwyższej ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT), wadium 1 000,00 zł, termin przetargu 24.06.2020 r. godz. 10:00 – zarządzenie 331.

 


Zarządzenie Nr RO.0050.331.2020.KRO

Burmistrza Prószkowa

z dnia 12 maja 2020 roku

w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.3.2019.ZA/

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U z 2020 roku poz. 713/ oraz art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 65 ze zm./, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku poz. 1490 ze zm./ oraz uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie XLIV/348/2014 z dnia 6 października 2014 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, a także wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 1. Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargowym następującą nieruchomość gruntową niezabudowaną:
 1. oznaczoną numerem działki 347 z ark.m. 4 o powierzchni 0,2700 ha obręb Ligota Prószkowska, gm. Prószków, dla której Sad Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00044366/8. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Prószków, w ewidencji gruntów zapisana jest jako RIVb – grunty orne kl. IVb. Działka niezabudowana o kształcie prostokąta, położona w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie”, w otoczeniu gruntów rolnych. Ponadto w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków na terenie działki oznaczono orientacyjne granice stanowisk archeologicznych o numerze 3. Dojazd do działki dobry.
 2. nieruchomość położona poza miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Prószków przeznaczona jest pod tereny rolnicze.
 3. cena wywoławcza nieruchomości gruntowej niezabudowanej wynosi 10.000,00 zł (do najwyższej ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT ).
 4. wadium – 1 000, 00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), tj. 10% ceny wywoławczej.
 5. nieruchomość nie jest obciążona żadnymi innymi prawami rzeczowymi, nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich i nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią.
 6. nieruchomość zostanie sprzedana w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 1. Nieruchomość ogłoszona była w wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Prószkowa Nr RO.0050.303.2020.KRO z dnia 3 marca 2020 roku podanego do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie w dniach od 05.03.2020 roku do 27.03.2020 roku oraz na stronach internetowych urzędu i w prasie lokalnej.
 2. Przetarg odbędzie się dnia 24 czerwca 2020 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Prószkowie w sali nr 28 /II piętro/.
 3. Prawo do udziału w przetargu mają osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium, o którym mowa w pkt. 1 lit. d) powyżej, w wysokości 1 000,00 zł. Wadium należy wpłacać  przelewem na konto Gminy Prószków prowadzone przez BS Gogolin Oddział Prószków nr 63 8883 1031 2004 0000 1023 0001 do dnia 19 czerwca 2020 roku. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto.
 4. W przypadku, gdy w przetargu wezmą udział przedsiębiorcy, osoby działające w ich imieniu winny przedstawić wyciąg z właściwego  rejestru lub inny dokument urzędowy z którego wynika status prawny przedsiębiorcy, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji bądź stosowne pełnomocnictwo dla osób działających w imieniu przedsiębiorcy w przetargu. Pełnomocnicy osób fizycznych winni być wyposażeni w stosowne pełnomocnictwa.
 5. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2278/.
 6. Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:
 1. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport),
 2. pełnomocnicy – pisemne pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu,
 3. małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemna zgodę współmałżonka,
 4. przedsiębiorcy – stosowne dokumenty, zgodnie z ust. 5.
 1. Wadium wniesione (zgodnie z ust. 4) przez uczestnika przetargu, który został wyłoniony jako nabywca zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z § 4 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 2. Uczestnicy przetargu składają pisemne oświadczenia, iż zapoznali się z przedmiotem sprzedaży, nie wnoszą do niego żadnych zastrzeżeń i kupują nieruchomość w stanie istniejącym oraz, że zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.
 3. Dowód wpłaty wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, decydujący o dopuszczeniu do przetargu będzie jednak wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy urzędu, zgodnie z ust. 4.
 4. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić całą cenę, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty uważa się dzień wpływu środków na wskazane konto Gminy Prószków.
 5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy Burmistrz Prószkowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Koszty notarialne oraz sądowe przeniesienia własności nieruchomości ponosi nabywca.
 7. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionej przyczyny.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Prószkowie /pok. 22 – I piętro/ lub tel. 774013728, 774013729.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na okres 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, na tablicy ogłoszeń wsi Ligota Prószkowska, w prasie oraz na stronach internetowych urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

/-/ Krzysztof Cebula

Wersja XML