Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pn.: „Budowa dwóch niezależnych instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną - obręb Prószków (OŚ.6220.5.2019)

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Prószkowa

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1, w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm. – dalej ustawa OOŚ)

Burmistrz Prószkowa zawiadamia

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch niezależnych instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ew. 630 – etap I oraz ew. 631/2 – etap II o mocy do 1 MW każda, obręb Prószków, gmina Prószków” w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia zostało wszczęte dnia 11 września 2019 roku na wniosek inwestora  SIG Polska Portfolio 2 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Białostockiej 20/45, 03-741 Warszawa.

Inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ, w związku z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016, poz.71).

 Jednocześnie zawiadamia się, iż na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, 2 oraz 4, art. 77 ust. 2 ustawy OOŚ, w  dniu 11 września 2019 roku Burmistrz Prószkowa wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organy opiniujące nie były jednomyślne, co do istnienia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wydał opinię o istnieniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu wyrazili opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny.

Następnie w dniu 14 listopada 2019 roku w związku ze znaczącą aktualizacją karty informacyjnej przedsięwzięcia Burmistrz Prószkowa ponownie wystąpił do instytucji opiniujących celem wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. W odpowiedzi na powyższą prośbę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu podtrzymał swoje stanowisko z dnia 25.09.2019 o braku konieczności przeprowadzenia oceny. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu wyraził opinię, iż nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu podtrzymał swoje stanowisko o istnieniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym Burmistrz Prószkowa w dniu 20 grudnia 2019 r. wydał postanowienie, w którym stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Inwestor w dniu 21 stycznia 2020 r. złożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Po weryfikacji przez organ, raport został przekazany do uzgodnienia. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Prószkowa, organem uzgadniającym  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, a organem opiniującym jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu.

Z dokumentacją sprawy, w tym z wnioskiem o wydanie decyzji, postanowieniem stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w godzinach pracy urzędu (pn. 7:00-15:00, wt.7:00-15:00, śr.7:00-17:00, cz.7:00-15:00, pt. 7:00-13:00).

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski można składać do Burmistrza Prószkowa w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17 w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Złożone wnioski i uwagi będą rozpatrzone przez Burmistrza Prószkowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej  wiadomości w dniu 30 kwietnia 2020 roku poprzez zawieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie (bip.proszkow.pl)

PDF15. obwieszczenie - udział społeczeństwa.pdf
 


                                                                               Prószków, 18 sierpnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256, ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 18 sierpnia 2020r. została wydana decyzja nr OŚ.6220.5.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwóch niezależnych instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ew. 630 – etap I oraz ew. 631/2 – etap II o mocy do 1 MW każda, obręb Prószków, gmina Prószków”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami i uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w godzinach pracy Urzędu (tj. pn.7:00-15:00, wt.7:00-15:00, śr.7:00-17:00, cz.7:00-15:00, pt.7:00-13:00) w pokoju nr 14.

Niniejsze obwieszczenie zostało upublicznione 18 sierpnia 2020 r. Na podstawie art. 49 §2 ustawy KPA niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie i udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie.

PDF18. obwieszczenie o decyzji nr OŚ.6220.5.2019.pdf
 

Wersja XML