Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania (RI.6733.1.3.2020.GP)

Obwieszczenie

Burmistrza Prószkowa

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §1 i §4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 – dalej jako k.p.a.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) 

zawiadamiam,

że w dniu 9 kwietnia 2020 r. na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu z siedzibą przy ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, reprezentowanej przez Andrzej Kaczmarczyk ELPO z siedzibą przy ul. Lipowej 31A, 45-234 Opole, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia wraz z  kontenerową stacją transformatorową 15/0,4kV do zasilania 77 domów jednorodzinnych, na działkach o numerach ewidencyjnych nr 190/1, 191/1, 192/1, 212/1, 223/1, 224/1, 254/1, 255/1, 274/1, 275/1, 276/1, 286/1, 297/1, 308/1, 336/1 k.m.1; 253 k.m.2; 74/1, 278/63, 280/63 k.m.3 obręb Górki, gmina Prószków.

W oparciu o przepisy art. 10 §1 k.p.a. i art. 73 k.p.a. informuję, że organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Czynności określone powyżej są dokonywane w siedzibie organu tj. w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17 - w godzinach pracy Urzędu (pn. 7.00-15.00, wt. 7.00-15.00, śr. 7.00-17.00, cz. 7.00-15.00, pt. 7.00-13.00), w obecności pracownika Urzędu. W związku z wprowadzonym stanem epidemii w kraju oraz ograniczeniem działania Urzędu Miejskiego w Prószkowie akta sprawy zostaną udostępnione w wyznaczonym do tego punkcie na parterze budynku oraz po uprzednim ustaleniu terminu drogą telefoniczną z pracownikiem właściwym merytorycznie. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Stosownie do treści art. 32 k.p.a. oraz art. 33 § 1 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

            Stosownie do treści art. 37 k.p.a., stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Prószkowa, jeżeli: 1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 kpa (bezczynność); 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

W dniu 9.04.2020 r. nastąpiło upublicznienie niniejszego obwieszczenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Górki i Prószków oraz poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Planowanie przestrzenne.

Zawiadomienie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie ogłoszenia.

PDFWszczęcie postępowania (RI.6733.1.3.2020.GP).pdf
 

Wersja XML