Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o przedłożeniu do uzgodnienia z Marszałkiem Województwa - Geologiem Wojewódzkim - w odniesieniu do udokumentowanych wód podziemnych

Obwieszczenie

Burmistrza Prószkowa

 o przedłożeniu do uzgodnienia

Zgodnie z art. 106 §1 i § 2, a także art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256, dalej również jako kpa) w związku z art. 53 ust.  1 i ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293), zawiadamiam o przedłożeniu w dniu 2 kwietnia 2020r. do uzgodnienia z Marszałkiem Województwa - Geologiem Wojewódzkim - w odniesieniu do udokumentowanych wód podziemnych:

projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Migdałowej na odc. od ul. Szkolnej do ul. Buhla w Opolu, na działce ewidencyjnej nr 324 k.m.4 obręb Górki w sprawie prowadzonej pod nr RI.6733.1.1.2020.GP.

Informuję także o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o możliwości składania uwag, wniosków oraz zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w godzinach pracy Urzędu (pn.7:00-15:00, wt.7:00-15:00, śr.7:00-17:00, cz.7:00-15:00, pt.7:00-13:00). W związku z wprowadzonym stanem epidemii w kraju oraz ograniczeniem działania Urzędu Miejskiego w Prószkowie akta sprawy zostaną udostępnione w wyznaczonym do tego punkcie na parterze budynku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz po uprzednim ustaleniu terminu drogą telefoniczną z pracownikiem właściwym merytorycznie (tel.: 77 40 13 739).       

W dniu 02.04.2020 r. nastąpiło upublicznienie niniejszego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Górki i Prószków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Planowanie przestrzenne.

Zawiadomienie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie ogłoszenia.

PDFObwieszczenie o uzgodnieniach - ogłoszenie- poprawionie.pdf
 

Wersja XML