Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie z dnia 19 marca 2020 r. o zakończone postępowanie administracyjne wszczęte z wniosku Klepper Consulting & Investment Sp. z o.o.

RI.6220.2.2020.OŚ                                                                    Prószków, 19 marca 2020 r.

 

Burmistrz Prószkowa

ul. Opolska 17

46-060 Prószków

 

                                                                                          

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 – dalej kpa), w związku
z art. 64 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm. – dalej ustawa OOŚ), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa osiedla domów jednorodzinnych wraz
z drogami wewnętrznymi, siecią elektroenergetyczną i trafostacjami, siecią teletechniczną, siecią gazową i siecią wodno-kanalizacyjną z pompowniami bytowych ścieków sanitarnych na dz. 77/1, 80/1, 82/1, AM-1,  obręb 0054-Górki oraz drogą dojazdową na dz. 72/1 obręb 0054-Górki gm. Prószków woj. opolskie”

 

zawiadamiam,

 

iż, w dniu dzisiejszym zostało zakończone postępowanie administracyjne wszczęte
z wniosku Klepper Consulting & Investment Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy
ul. Dekabrystów 21/2, 45-061 Opole,  z dnia 08.01.2020 r. (data wpływu do tutejszego Organu 16.01.2020r.),  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa osiedla domów jednorodzinnych wraz z drogami wewnętrznymi, siecią elektroenergetyczną i trafostacjami, siecią teletechniczną, siecią gazową i siecią wodno-kanalizacyjną z pompowniami bytowych ścieków sanitarnych
na dz. 77/1, 80/1, 82/1, AM-1,  obręb 0054-Górki oraz drogą dojazdową na dz. 72/1 obręb 0054-Górki gm. Prószków woj. opolskie”.

Informuję, także o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających
z art. 10 kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o możliwości składania wyjaśnień, wniosków oraz zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim
w Prószkowie,   ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w pokoju nr 14 w godzinach pracy Urzędu (pn.7:00-15:00, wt.7:00-15:00, śr.7:00-17:00, cz.7:00-15:00, pt.7:00-13:00). W związku
z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego w kraju oraz ograniczeniem działania Urzędu Miejskiego w Prószkowie akta sprawy zostaną udostępnione w wyznaczonym do tego punkcie na parterze budynku oraz po uprzednim ustaleniu terminu drogą telefoniczną
z pracownikiem właściwym merytorycznie.

Jednocześnie informuję, iż w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.

Stosownie do art. 49 kpa oraz art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 
w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Górki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl
w zakładce Ochrona Środowiska. Doręczenie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie zawiadomienia - obwieszczenia
we wskazany wyżej sposób. Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostało udostępnione w dniu 19.03.2020 roku.

 

 

    Burmistrz

Krzysztof Cebula

 

Otrzymują:

 

 1. wnioskodawca
 2. strony postępowania oznaczone w aktach sprawy
 3. Osoba prowadząca sprawę: Andrzej Szewczyk – tel. 77 40 13 741

   

  a/a

Załącznik: PDFobwieszczenie - zakoniczenie RI.6220.2.2020.OŚ.pdf
 

 

Wersja XML