Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyrażonych opiniach co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia

RI.6220.2.2020.OŚ                                                                   Prószków, 19 marca 2020 r.

 

Burmistrz Prószkowa

ul. Opolska 17

46-060 Prószków

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 – dalej kpa),
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm. – dalej ustawa OOŚ), w związku z prowadzonym postępowaniem
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn.: „Budowa osiedla domów jednorodzinnych wraz z drogami wewnętrznymi, siecią elektroenergetyczną i trafostacjami, siecią teletechniczną, siecią gazową i siecią wodno-kanalizacyjną z pompowniami bytowych ścieków sanitarnych na dz. 77/1, 80/1, 82/1, AM-1,  obręb 0054-Górki oraz drogą dojazdową na dz. 72/1 obręb 0054-Górki gm. Prószków woj. opolskie”

 

zawiadamiam

 

o wyrażonych opiniach co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla w/w przedsięwzięcia:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem
  nr WOOŚ.4220.52.2020.MD z dnia 02.03.2020 r. (data wpływu 02.03.2020 r.) wyraził opinię, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania
  na środowisko.
 2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem nr GL.ZZŚ.3.435.26.1.2020.MO z dnia 27.02.2020 r. (data wpływu 02.03.2020 r.) stwierdził, iż nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pismem
  nr NZ.4315.2.15.2020.EK z dnia 24.02.2020 r. (data wpływu 26.02.2020 r.) wyraził opinię, iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
  na środowisko.

 

Informuję także o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających
z art. 10 kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o możliwości składania uwag, wniosków oraz zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim
w Prószkowie,   ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w godzinach pracy Urzędu (pn.7:00-15:00, wt.7:00-15:00, śr.7:00-17:00, cz.7:00-15:00, pt.7:00-13:00). W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego w kraju oraz ograniczeniem działania Urzędu Miejskiego
w Prószkowie akta sprawy zostaną udostępnione w wyznaczonym do tego punkcie
na parterze budynku oraz po uprzednim ustaleniu terminu drogą telefoniczną z pracownikiem właściwym merytorycznie.

Jednocześnie informuję, iż w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.

Na podstawie art. 36 kpa w zw. z art. 65 ust. 1 ustawy OOŚ zawiadamiam, że nie jest możliwe załatwienie sprawy w  terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu przedmiotowego postępowania (tj. do 18.03.2020 r.) ze względu konieczność umożliwienia wszystkim stronom uczestnictwa w postępowaniu na zasadach określonych w kpa i ustawie OOŚ. Rozstrzygnięcie w spawie zostanie wydane po zgromadzeniu wymaganego materiału
i przeprowadzeniu wymaganej procedury zgodnie z kpa i ustawą OOŚ, nie później niż
do 19.04.2020 roku.

 

Pouczenie

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

-         nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa lub przepisach szczegółowych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 kpa (bezczynność),

-         postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie i wnosi się je do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Prószkowa.

Stosownie do art. 49 ust. 2 kpa w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ, niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostało z dniu 18.03.2020 roku wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Górki oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Ochrona Środowiska.

Doręczenie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie zawiadomienia - obwieszczenia we wskazany wyżej sposób.

 

     Burmistrz

Krzysztof Cebula

 

Otrzymują:

 

 1. wnioskodawca
 2. strony postępowania oznaczone w aktach sprawy
 3. Osoba prowadząca sprawę: Andrzej Szewczyk – tel. 77 40 13 741

   

  a/a

 

Załącznik: PDFobwieszczenie - opinie RI.6220.2.2020.OŚ.pdf
 

Wersja XML