Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 18.03.2020 r. o wszczęciu postępowania postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji

Burmistrz Prószkowa

ul. Opolska 17

46-060 Prószków

 

 

RI.6733.1.1.2020.GP

                                                                        Prószków, 18 marca 2020 r.

 

Obwieszczenie

Burmistrza Prószkowa

 

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 §1 i §4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 – dalej jako k.p.a.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) 

 

zawiadamiam,

 

że w dniu 18 marca 2020 r. na wniosek Wodociągów i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Oleskiej 64, 45-222 Opole, reprezentowanej przez Biuro Projektowania i Usług Technicznych „PROKOM” Bartłomiej Piłat z siedzibą przy ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierżoniów,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Migdałowej na odc. od ul. Szkolnej do ul. Buhla w Opolu, na działce ewidencyjnej nr 324 k.m. 4 obręb Górki, gmina Prószków.

W oparciu o przepisy art. 10 §1 k.p.a. i art. 73 k.p.a. informuję, że organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Czynności określone powyżej są dokonywane w siedzibie organu tj. w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17 - w godzinach pracy Urzędu (pn. 7.00-15.00, wt. 7.00-15.00, śr. 7.00-17.00, cz. 7.00-15.00, pt. 7.00-13.00), w obecności pracownika Urzędu. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Stosownie do treści art. 32 k.p.a. oraz art. 33 § 1 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

            Stosownie do treści art. 37 k.p.a., stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Prószkowa, jeżeli: 1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 kpa (bezczynność); 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

W dniu 18.03.2020 r. nastąpiło upublicznienie niniejszego obwieszczenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Górki i Urzędzie Miejskim w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków oraz poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Planowanie przestrzenne.

 

Zawiadomienie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie ogłoszenia.

 

 

  Z up. Burmistrza

                /-/

  Janusz Staszowski

Zastępca Burmistrza

Załączniki: 

PDFOgłoszenie z dnia 18 marca 2020 r. dot. wszczęcia postępowania.pdf
 

Wersja XML